Share:


Facilitating innovation: The role of the centre for construction innovation

    Carl Abbott Affiliation
    ; Stephen Allen Affiliation

Abstract

This case‐study outlines the activities of the Centre for Construction Innovation highlighting critical success factors associated with collaborative centres and innovation brokers in transferring knowledge between Universities and Industry. The case study also explains the national context in which the centre has developed.


The Centre's approach to the provision of knowledge and tools to create an industry environment that fosters innovation is presented and discussed. The Centre brings together industrialists and academics as multi‐disciplinary participants in a range of best practice education and training, seminars, workshops and in‐company events, facilitating change by learning, debate and experience.


The Centre recognises the complex relationship that exists between projects, organisations, people and contracts and this in turn determines both what is possible and what is desirable. The collaborative process that seeks to achieve desirable outcomes requires inter‐ and intra‐ organisational cultural assessment and development. Facilitating this is a key role of the Centre.


Inovacijų skatinimas: statybos inovacijų centro vaidmuo


Santrauka


Šiame tyrime apžvelgiama Statybos inovacijų centro veikla, išryškinami lemiami sėkmės faktoriai, susiję su bendradarbiavimo centrais ir inovacijų brokeriais, kai universitetai ir pramonė dalijasi žiniomis. Tyrime taip pat aiškinamas nacionalinis kontekstas, kuriame centras susikūrė.


Aptariama, kaip centras pristato žinias ir pramonės aplinkos kūrimo priemones, skatinančias inovacijas. Centras suburia pramonininkus ir mokslininkus kaip įvairių disciplinų atstovus įvairiausiuose geriausios praktikos švietimo ir mokymo procesuose, seminaruose bei įmonių renginiuose, šitaip skatindamas keistis informacija mokantis, diskutuojant ir dalijantis patirtimi.


Centras pripažįsta, kad tarp projektų, organizacijų, žmonių ir sutarčių esti sudetingų ryšių, o tai savo ruožtu yra ir įmanomų, ir pageidautinų dalykų atsiradimo prielaida. Bendradarbiavimo procesas, kuriuo siekiama pageidautinų rezultatų, suponuoja kultūrinį vertinimą ir kultūrinę raidą tiek tarp organizacijų, tiek organizacijų viduje. Palengvinti šį procesą yra pagrindinis centro uždavinys.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Innovation Brokers, University Industry Collaboration, Knowledge Transfer

How to Cite
Abbott, C., & Allen, S. (2005). Facilitating innovation: The role of the centre for construction innovation. International Journal of Strategic Property Management, 9(2), 79-89. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637529
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
233
PDF Downloads
145