Yuan, Jingfeng, Hong Xie, Dujuan Yang, Xiaer Xiahou, Mirosław J. Skibniewski, and Wei Huang. 2020. “Strategy Formulation for the Sustainable Development of Smart Cities: A Case Study of Nanjing, China”. International Journal of Strategic Property Management 24 (6):379-99. https://doi.org/10.3846/ijspm.2020.13345.