Lin, Sheng-Hau, Chih-Chen Hsu, Taiyang Zhong, Xiwei He, Jia-Hsuan Li, Gwo-Hshiung Tzeng, and Jing-Chzi Hsieh. 2021. “ Exploring Location Determinants of Asia’s Unique Beverage Shops Based on a Hybrid MADM Model”. International Journal of Strategic Property Management 25 (4):291-315. https://doi.org/10.3846/ijspm.2021.14796.