Share:


Prerequisites and image of the paradigms to cultural landscape forming / Kultūrinio kraštovaizdžio formavimo paradigmų prielaidos ir raiška

    Paulius Kavaliauskas Affiliation

Abstract

Land management in the interests of rational optimization of spatial planning, not just a description of the existing shortcomings and problems, but also a scientifically-based provisions in the cultural landscape development and a public interest consistent with the design methodology. A complex of the regulatory paradigms for cultural landscape planning – sustainable and balanced development, geographical, architectural and optimizing – is recommended. The German and British experience in the field of landscape planning is and its potential use to improve the Lithuanian territory planning system is presented. As the landscape optimization problem expresses the aspirations of society against its structure, its decision largely depends on the intentions of the public culture, national economic development and education development level.


Santrauka


Racionalios kraštotvarkos interesai reikalauja optimizuoti teritorijų planavimą ne tik įvardijant esamas spragas bei problemas, bet ir turėti moksliškai pagrįstas nuostatas dėl šalies kultūrinio kraštovaizdžio raidos kelių bei priimti visuomenės interesus atitinkančią jo kūrimo metodologiją. Rekomenduojamas kultūrinio kraštovaizdžio planavimą reguliuojančių paradigmų – tvaraus vystymo, geografinės, architektūrinės ir optimizacinės – kompleksas. Įvertinama Vokietijos ir Didžiosios Britanijos patirtis kraštovaizdžio planavimo srityje ir galimas jos pritaikymas tobulinant Lietuvos teritorijos planavimo sistemą. Kultūrinio kraštovaizdžio optimalumo problema išreiškia visuomenės siekius jo struktūros atžvilgiu, todėl jos sprendimas smarkiai priklauso nuo visuomenės kultūros intencijų, krašto ekonominio išsivystymo bei mokslo pažangos.


Reikšminiai žodžiai: teritorijų planavimas, tvarus vystymas, kultūrinis kraštovaizdis, kraštovaidžio planavimas ir projektavimas, kraštovaizdžio geografija, kraštovaizdžio architektūra

Keyword : space planning, sustainable and balanced development, cultural landscape, landscape planning and design, landscape geography, landscape architecture

How to Cite
Kavaliauskas, P. (2013). Prerequisites and image of the paradigms to cultural landscape forming / Kultūrinio kraštovaizdžio formavimo paradigmų prielaidos ir raiška. Journal of Architecture and Urbanism, 37(1), 10-20. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.777553
Published in Issue
Apr 9, 2013
Abstract Views
271
PDF Downloads
281