Share:


Public-private partnership: improving landscape quality of modern communities / Viešoji ir privačioji partnerystė kaip šiuolaikinių bendruomenių kraštovaizdžio kokybės gerinimo priemonė

    Jonas Jakaitis Affiliation
    ; Narimantas Kazimieras Paliulis Affiliation

Abstract

The article identifies the principles of private public partnership (PPP) in social and green infrastructure and urban development of modern cities.The paper also focuses on the methodology that explains how local or national governments and the initiative of the private sector can become a strong factor in sustainable urban planning.


The most important goals of developing urban areas and architecture policies include the enlargement of sustainable territories and legislative basis of governance, financial mechanisms and improvement in PPP; however, these measures are impossible to achieve without consistent implementation. One of the major goals for governments is to find effective ways to encourage society to be cooperative and involved in the process of expanding social and green infrastructure, public space and territorial communities in cities. It is obvious that limited resources require cooperation between businesses, government and society. The obtained results have shown that immediate changes are necessary to achieve sustainable urban development.


This article investigates a PPP concept in the context of green city development as well as considers the methods and possibilities of optimizing partnership management and development in Lithuania. Finally, the paper examines worldwide and European experience along with incentives and obstacles of PPP.


Santrauka


Straipsnio tema siejama su šiuolaikinių miestų teritorijų vystymu, architektūros politikos formavimu, kraštovaizdžio infrastruktūros kokybinių rodiklių pagerinimu taikant viešosios ir privačiosios partnerystės (VPP) principus kaip šiuolaikinių bendruomenių kraštovaizdžio kokybės gerinimo priemonę. Per ekonominį sunkmetį pasaulis, taip pat ir Lietuva ieško miestų tvarios plėtros galimybių ir ypatingą dėmesį skiria partnerystės modelių paieškai.


Šioje situacijoje vienas iš pagrindinių valdžios institucijų uždavinių yra rasti būdus, kaip formuojant miestų kraštovaizdžio ar architektūros politiką sudaryti prielaidas visuomenei tapti naujo tipo aktyviai bendradarbiaujančia miesto kūrimo procesuose dalyve. Šių problemų sprendimas yra svarbus siekiant gamtinės, ekonominės bei socialinės aplinkos ir teritorinės sanglaudos. Akivaizdu, riboti ištekliai šiam tikslui pasiekti skatina bendradarbiauti verslo, valdžios atstovus ir visuomenę efektyviausiais, straipsnyje aptariamais partnerystės būdais. Konstatuojama, kad labai svarbu užtikrinti gerą veiksmų bei darbų koordinaciją racionaliai paskirstant išteklius ir pareigas tarp valdžios, privataus verslo ir visuomenės įtraukiant visuomenines organizacijas bei miestų teritorinių bendruomenių narius į aplinkos formavimo procesų valdymą.


Straipsnyje nagrinėjama VPP samprata vystant miestus, prielaidos, galimybės ir partnerystės optimizavimo būdų taikymo Lietuvoje problematika. VPP Lietuvoje raida tiriama pasaulio patirties kontekste.


Reikšminiai žodžiai: viešoji ir privačioji partnerystė, miestų teritorijų vystymas, miestų darni plėtra, žalioji architektūra, teritorinės bendruomenės, kraštovaizdžio architektūra

Keyword : PPP, urban development, sustainable city development, public-private sector cooperation, green architecture, territory community, landscape architecture

How to Cite
Jakaitis, J., & Paliulis, N. K. (2013). Public-private partnership: improving landscape quality of modern communities / Viešoji ir privačioji partnerystė kaip šiuolaikinių bendruomenių kraštovaizdžio kokybės gerinimo priemonė. Journal of Architecture and Urbanism, 37(1), 31-41. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.777992
Published in Issue
Apr 9, 2013
Abstract Views
285
PDF Downloads
143