Share:


Indirect essences and meanings of architectural competitions / Netiesioginės architektūros konkursų esmės ir prasmės

    Darius Linartas Affiliation

Abstract

In order to understand the significance and fullscale phenomenon of architectural competitions, it is not only necessary to analyze their direct goals, processes and material outcome, but also multisided indirect impact on the whole artistic field of architecture. In order to structure the whole of generally accepted insights on this issue, the theoretical model of artistic fields (champs) by Pierre Bourdieu has been selected. After analyzing the essential main points, meaning and examples of the indirect effect of competition system, the situation of competitions in Lithuania is reviewed in this aspect, identifying its peculiarities, significance and possible threats.


Santrauka


Norint suprasti architektūros konkursų fenomeno reikšmę ir mastą, būtina nagrinėti ne tik tiesioginius jų tikslus, procesą ir materialų rezultatą, bet ir įvairiapusį netiesioginį poveikį visam architektūros meno laukui. Siekiant struktūrizuoti visuotinai pripažintų įžvalgų šiuo klausimu visumą, pasirinktas P. Bourdieu meno laukų (champs) teorinis modelis. Išanalizavus esmines netiesioginės konkursų sistemos veikimo esmes, prasmes ir pavyzdžius, apžvelgiama Lietuvos konkursų situacija šiuo požiūriu, įvardinami ypatumai, reikšmė ir galimos grėsmės.


Reikšminiai žodžiai: architektūros konkursai, nematerialioji prasmė, meninis laukas, simbolinis kapitalas, profesinis meistriškumas

Keyword : architectural competitions, immaterial meaning, artistic field (champs), symbolic capital, excellence

Published in Issue
Jul 10, 2013
Abstract Views
66
PDF Downloads
28