Share:


Architectural competitions as instrument of shaping post-industrial city image / Architektūriniai konkursai kaip priemonė formuojant poindustrinių miestų įvaizdį

Abstract

The main article theme – the concept of post-industrial city image and its changes. The most important stigma of such cities is analyzing - the lack of identity and inner city industrial areas. The new stage of “recycled” city is indicated. Here the city image reproduction is proceeded through cultural functions. Also the impact of the conversion to improve the city's image, is analyzing and architectural competitions are taken as benefit to reach the quality of converted terrtory. Examples of foreign countries are given systemically, as well as an overview of the situation in Lithuania, evaluating existing internal potential, and specific projects.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama poindustrinio miesto įvaizdžio samprata ir jo kaita. Analizuojama svarbiausia stigma – identiteto stoka ir vidinės miesto pramoninės dykros. Išskiriamas miestų virsmo „perdirbtais“ miestais etapas, kuriame įvaizdžio reprodukcijos siekiama pasitelkiant kultūrines funkcijas. Aptariama pramoninių teritorijų konversijų įtaka gerinant miesto įvaizdį bei architektūrinių konkursų nauda kokybei jose pasiekti. Analizuojami ir sisteminami užsienio šalių pavyzdžiai, taip pat apžvelgiama situacija Lietuvoje, įvertinamas esamas vidinis potencialas bei konkretūs vykdomi projektai.


Reikšminiai žodžiai: poindustrinis miestas, „perdirbtas“ miestas, miesto įvaizdis, identitetas, industrinės teritorijos, konversija, reprodukcija, kultūrinės funkcijos

Keyword : post-industrial city, „recycled” city, city image, identity, industrial territory, conversion, reproduction, cultural functions

Published in Issue
Jul 10, 2013
Abstract Views
72
PDF Downloads
57