Share:


The identity of architectural studies in Vilnius Gediminas Technical University / VGTU architektūros studijų tapatumas

    Edita Riaubienė Affiliation
    ; Leonidas Pranas Ziberkas Affiliation

Abstract

The shift in the evolution of the concept of architecture impacts on the content of architectural profession and determines the curriculum transformations. The area of architecture covers an increasing variety of activities, which results in a growing number of competencies for an architect. This is the reason behind the increasing number of subjects. This development does not provide sufficient interdisciplinary connections; additionally, it is unable to ensure curriculum integrity and continuity. This research aimed to determine the relationship between the tradition and innovation in the architectural studies offered by VGTU, focusing on the nature of change since the establishment of higher education institution. The origins and development of the study program were investigated in light of the change of its concept, structure and teaching methods, recording unchanging views and innovations as well as reasons and goals for their occurrence. The results of such research allows seeing the identity of architectural studies offered by Vilnius Gediminas Technical University.


Santrauka


Architektūros sampratos kitimas veikia architekto profesijos turinį ir lemia jo ugdymo programų transformacijas. Į architektūros sritį įtraukiama vis daugiau veiklos sričių, todėl plečiasi architektui būtinų kompetencijų sąrašas, neišvengiamai auga ir dėstomų disciplinų skaičius. Tokia kiekybinė plėtra neužtikrina pakankamų tarpdalykinių jungčių ir todėl problemiškas tampa studijų programų vientisumas ir tęstinumas. Tyrimu siekiama nustatyti VGTU architektūros studijų tradicijos ir naujovių santykį, analizuojant kaitos pobūdį nuo pat mokyklos įkūrimo. Architektūros studijų programos ištakos ir raida analizuojama stebint koncepcijos, sandaros ir mokymo metodų kaitą, fiksuojant nekintančias nuostatas ir naujoves bei jų pasireiškimo priežastis ir tikslus. Tokio tyrimo rezultatas leidžia įžvelgti VGTU architektūrinės mokyklos tapatumo bruožus.


Reikšminiai žodžiai: architekto modelis, kompetencijos, architekto lavinimas, studijų programa, mokymo(si) metodai, projektinis mokymas, dalykinė integracija

Keyword : architectural education, architect model, competences, study program, teaching / learning methods, design training, integration of subjects

How to Cite
Riaubienė, E., & Ziberkas, L. P. (2013). The identity of architectural studies in Vilnius Gediminas Technical University / VGTU architektūros studijų tapatumas. Journal of Architecture and Urbanism, 37(4), 239-247. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.869079
Published in Issue
Dec 24, 2013
Abstract Views
250
PDF Downloads
145