Share:


Significance of art and science of urban design in the study programme of architecture / Urbanistikos meno ir mokslo reikšmė architektūros studijų programoje

    Dalia Dijokienė Affiliation

Abstract

Urban design is a component of art and science of architecture and an indispensable field of architectural activity. Subsequent to restoration of independence, Lithuania started travelling down the path of democratic urban design of towns and districts, which resulted in an inevitable evolution of concepts as well as mindset. Two decades of independence have passed, yet one could hardly say that everything is clearly and uniformly perceived by all players involved in activities of urban design. There is still a clear lack of common understanding of the object of art and science of urban design. As a branch of science, urban design is still somewhat misplaced in the scientific classification. This article discusses definitions of urban design used in Lithuania and abroad, gives summarised information on the formal position of urban design in documents regulating professional training, and assesses (within the context of the European Union requirements for professional qualifications) the courses on urban design basics taught under the BA degree programme of architecture at the Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University.


Santrauka


Urbanistika yra sudėtinė architektūros meno ir mokslo dalis bei neatsiejama architektūrinės veiklos sritis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir einant demokratinio miestų bei rajonų planavimo ir urbanistinio projektavimo keliu, neišvengiamai buvo susidurta su vartojamų sąvokų ir net mąstysenos kaita. Nors prabėgo jau antrasis nepriklausomybės dešimtmetis, tačiau negalime teigti, kad viskas tapo aišku ir vienodai suprantama urbanistikos veiklos srityje. Lietuvoje vis dar yra gilus nesusikalbėjimas dėl urbanistikos meno ir mokslo objekto. Urbanistika kaip mokslo šaka vis dar neturi vietos mokslo klasifikatoriuje. Šiame straipsnyje yra aptariamos Lietuvoje ir užsienyje vartojamos urbanistikos definicijos, apibendrinama formalioji urbanistikos padėtis studijas reglamentuojančiuose dokumentuose, Europos Sąjungos reikalavimų profesinėms kvalifikacijoms kontekste įvertinami dėstomi urbanistinio projektavimo pagrindai VGTU AF architektūros bakalauro studijose.


Reikšminiai žodžiai: urbanistikos menas ir mokslas, urbanistinis projektavimas, urbanistinis planavimas, miestų planavimas, urbanistinė erdvė, architektūra, architektūros studijos

Keyword : art and science of urban development, urban design, urban planning, town planning, urban space, architecture, architectural training

How to Cite
Dijokienė, D. (2013). Significance of art and science of urban design in the study programme of architecture / Urbanistikos meno ir mokslo reikšmė architektūros studijų programoje. Journal of Architecture and Urbanism, 37(4), 268-278. https://doi.org/10.3846/20297955.2013.866822
Published in Issue
Dec 24, 2013
Abstract Views
273
PDF Downloads
375