Share:


Condition and problems of Kaunas fortress / Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektų būklė ir problemos

    Nijolė Steponaitytė Affiliation

Abstract

The paper discusses objects of the research on Kaunas Fortress, listing of the Fortress in the Register of Cultural Property of the Republic of Lithuania, and process for establishing respective territory and preservation zones. Some protection objects – forts, batteries and their territories – are analysed from the point of view of new construction penetration into the territories and preservation zones of cultural heritage. Creation of terriologic reservates around objects of the Fortress and their regulation influence to buildings is discussed. Natural environment planning, the European Union supported projects, their results and realisation, practical benefit, some solutions of the master plan of Kaunas, that harm objects of cultural heritage territories of Kaunas Fortress are discussed as well.


Santrauka


Straipsnyje aptariami Kauno tvirtovės objektų tyrimai, įtraukimas į LR nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą, teritorijų ir apsaugos zonų nustatymas. Analizuojama kai kurių Kauno tvirtovės gynybinių statinių teritorijų būklė, naujų statybų skverbimasis į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas ir teritorijas. Aptariamas teriologinių draustinių įkūrimas tvirtovės gynybiniuose objektuose, jų nuostatų įtaka statiniams, gamtotvarkos planų ir kitų Europos Sąjungos finansuojamų projektų rezultatai ir siūlymų įgyvendinimas, praktinė nauda, kai kurie Kauno miesto Bendrojo plano sprendiniai, kenkiantys Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektų išlikimui.


Reikšminiai žodžiai: karinis paveldas, Kauno tvirtovė, fortai, baterijos teritorijos ir apsaugos zonos, istorinis kraštovaizdis, nauja statyba, teriologiniai draustiniai, Europos Sajunga, projektai, Bendrasis planas

Keyword : military heritage, Kaunas Fortress, forts, batteries, territories and their preservation zones, historical landscape, new construction, terriologic reservates, the European Union, projects, master plans

Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
94
PDF Downloads
103