Share:


Praeities suprekinimas urbanistinėse erdvėse

    Rasa Čepaitienė Affiliation

Abstract

The article deals with several problematical units concerned with commercialization of the past in the postindustrial, postmodern consumer societies. Primarily, the process of the commercialization of urban centres – especially old historical cities and their images – is analysed in the context of contemporary global culture economics; also, questions regarding forms and shapes this process assumes are raised. Secondly, the consideration regarding the meaning of this process is given, in other words, what is it telling about the condition of our society and attitudes towards the past? Undoubtedly, an adequate assessment of the knowledge of socio-economic tendencies, which have to cope with cities influenced by neoliberalism, is very important and relevant to post-colonial and post-communist countries, which, like Lithuania, are still seeking for their identity in the face of economical and cultural globalization challenges.


Santrauka


Straipsnyje siekiama panagrinėti keletą su praeities suprekinimu susijusių probleminių blokų postindustrinėse, postmoderniose vartotojiškose visuomenėse. Pirma, analizuojama, kaip šiuolaikinės globaliosios kultūros ekonomikos kontekste vyksta urbanistinių centrų ir ypač senųjų istorinių miestų bei jų įvaizdžių komercializacijos procesas, kokias formas bei pavidalus jis įgauna. Ir, antra, svarstoma, ką tai galėtų reikšti, kitaip tariant, ką tai sako apie pačią mūsų visuomenės būklę ir požiūrį į praeitį. Neabejojama, kad adekvatus socioekonominių tendencijų, su kuriomis susiduria neoliberalizmo veikiami miestai, pažinimas yra itin aktualus pokolonijinių ir pokomunistinių šalių visuomenėms, kurios, kaip kad Lietuva, vis dar ieško savojo tapatumo susidurdamos su ekonominės ir kultūrinės globalizacijos iššūkiais.


First Publish Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: istoriniai miestai, poindustrinė visuomenė, globalizacija, neoliberalizmas, suprekinimas, vartotojiškumas, paveldo industrija, kultūrinis turizmas.

Keyword : historical cities, postindustrial society, neoliberalism, commodification, consumerism, heritage industry, cultural tourism

Published in Issue
Jun 30, 2011
Abstract Views
41
PDF Downloads
28