Share:


Augalų įtakos pastato architektūrinei raiškai miestovaizdyje ekologiniai ir kompoziciniai aspektai

    Petras Grecevičius Affiliation
    ; Algimantas M. Olšauskas Affiliation
    ; Ramunė Urbonienė Affiliation

Abstract

In the last few years, a negative impact on the environmental values of the Lithuanian urban landscape was made by an increasingly growing urbanization: more densely situated buildings, growing areas of solid concrete or other surface, less and less space for greenery. Soon, roofs shall be equipped not only with antennas, but also with solar collectors and small wind turbines. All this will undoubtedly have an impact on the architectural expression of buildings and landscapes and in the near future, the impact will become even more significant. To achieve high aesthetic value and ecological stability of Lithuanian urban landscapes, the necessary number of studies are required as well as regulatory planning and legislative measures to guarantee the high quality of landscapes not only in the coming years, but in the long term as well. Dust and gas polluted air creates major threat to human health in urban areas. Atmospheric air saturated with harmful substances penetrates into residential housing, hospitals, educational institutions and classrooms, and industrial premises. Indoor air is saturated with chemicals and substances, such as xylene, benzene, formaldehyde, ammonia, acetone and others, are released by building materials and furniture. Besides, there is also human and bio-depleted air. Free planting of trees and shrubs, flowers, grass, balcony attached trays, and plants in pots at the premises is no longer sufficient in urban areas.. Drastic architectural and urbanistic measures are required to help people in the city to restore the natural environment. We are children of nature and we have to move closer to it. To hide urban monotony, considerable efforts have to be made: plans – our friends – should take their places on building roofs and walls, balconies and terraces.


This article analyses some of sustainable development issues particular to a Lithuanian city and associated with new technologies pertaining to urban landscape, urban spaces and architectural buildings, architecture, and environment. Some preliminary proposals for possible solutions to improve the basic architecture of buildings and townscapes to enrich the life of new high-quality brands are offered.


Santrauka


Pastaruoju laikotarpiu Lietuvos miestų kraštovaizdyje vis labiau daugėja urbanizacijos ženklų, darančių negatyvų poveikį aplinkos estetinėms vertybėms ir gyvenimo kokybei. Tankėja užstatymas, vis mažiau vietos lieka želdiniams, didėja kietų betoninių ar kt. paviršių plotas. Ant pastatų stogų įrengiami pavieniai saulės kolektoriai, antenos, mažosios vėjo jėgainės ir kt. Augalai išstumiami iš renovuojamų daugiabučių pastatų kiemų prioritetą suteikiant automobiliams. Nebelieka vietos vaikų žaidimų aikštelėms. Pastatų viduje oro kokybė ne geresnė kaip kieme ar gatvėje. Visa tai neabejotinai daro įtaką architektūrinei pastatų bei miestovaizdžių raiškai bei žmonių sveikatai. Ateityje, tankėjant užstatymui miesto centrinėse dalyse, ta įtaka dar labiau didės. Dulkėmis ir dujomis užterštas oras kelia didžiulę grėsmę žmonių sveikatai. Atmosferos oras, prisotintas kenksmingų medžiagų, skverbiasi į gyvenamuosius būstus, ligonių palatas, mokymo įstaigų klases ir auditorijas, gamybines patalpas. Jau nebepakanka laisvus plotus miestuose apsodinti medžiais ir krūmais, gėlėmis, apsėti žole. Būtinos kardinalios priemonės, padedančios žmogui mieste sugrąžinti natūralią gamtinę aplinką. Siekiant aukštos Lietuvos miestų kraštovaizdžių estetinės vertės, ekologinio stabilumo, būtini sisteminiai architektūriniai ir urbanistiniai tyrimai, taip pat pastatų ir kvartalų, pastatų aplinkos projektavimą reglamentuojančios, planavimo bei teisinės priemonės, kurios garantuotų aukštą kraštovaizdžio kokybę ne tik artimiausiais metais bet ir perspektyvoje. Šiame straipsnyje analizuojami kai kurie Lietuvos miestų darnaus vystymosi aspektai susieti su naujų kraštovaizdžio technologijų įtaka urbanizuotų miesto erdvių aplinkai, pateikiami preliminarūs siūlymai, kaip naujus aplinkos elementus kuo tinkamiau išnaudoti gerinant pastatų architektūrą, miesto vaizdą, gyvenimo kokybę.


First Publish Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdžio architektūra, miestovaizdis, darnus vystymas, augalai.

Keyword : landscape architecture, townscape, sustainable development, plants

How to Cite
Grecevičius, P., M. Olšauskas, A., & Urbonienė, R. (2011). Augalų įtakos pastato architektūrinei raiškai miestovaizdyje ekologiniai ir kompoziciniai aspektai. Journal of Architecture and Urbanism, 35(3), 222-229. https://doi.org/10.3846/tpa.2011.23
Published in Issue
Sep 30, 2011
Abstract Views
93
PDF Downloads
71