Share:


Urbanistinio planavimo deformacijos

    Pranciškus Juškevičius Affiliation
    ; Kristina Gaučė Affiliation

Abstract

As deformations in urbanism is a massive phenomenon, the aim of the paper authors is to point out crucial deformations, experienced in municipal territory planning, which mutilate the meaning of comprehensive planning. Any deviations (distortions) from anything that is normal, logical, systematic, objective and reasoned economically, socially, etc. are understood as urban planning deformations and factors encouraging these deformations are the main object of this paper. These deformations affect the implementation success of comprehensive planning solutions and in general have an influence on the quality of urban planning. The quality of planning should be the most important concern, but the evaluation of planning quality is complicated, that’s why the authors suggest an idea of comparative evaluation and reasoned principles which should change deformations in existing planning system and in this way modernize it.


Santrauka


Urbanistinės deformacijos yra masinis reiškinys. Straipsnio autorių tikslas – remiantis teorine ir praktine miestų bei rajonų, savivaldybių teritorijų planavimo patirtimi parodyti esmines deformacijas, kurios iškraipo b e n d r o j o planavimo esmę ir nuo kurių priklauso jo sprendinių įgyvendinimo sėkmė bei apskritai urbanistinio (teritorinio) planavimo vertė. Šiame straipsnyje urbanistinio planavimo deformacijos suprantamos kaip bet kokie nukrypimai (iškreipimai) nuo to, kas normalu, logiška, sistemiška, objektyvu ir pagrįsta ekonomiškai, socialiai bei kitais aspektais, o juos (nukrypimus) veikiančių veiksnių visuma ir yra šio straipsnio objektas. Planavimo kokybė turėtų būti svarbiausias rūpestis, tačiau jos įvertinimas yra sudėtingas, todėl šiame straipsnyje autoriai siūlo santykinio vertinimo idėją bei argumentuotus principus, kurie turėtų pakeisti pačios dabar veikiančios planavimo sistemos deformacijas ir tai ją modernizuotų.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: Teritorijų planavimo įstatymas, urbanistinės deformacijos, bendrasis planavimas, planavimo kokybės įvertinimas.

Keyword : law of territory planning, deformations in urbanism, comprehensive planning, evaluation of planning quality

How to Cite
Juškevičius, P., & Gaučė, K. (2010). Urbanistinio planavimo deformacijos. Journal of Architecture and Urbanism, 34(4), 195-207. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.19
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
237
PDF Downloads
201