Share:


Parko problematika struktūrinėje miesto plėtroje (Šiaulių miesto pavyzdžiu)

Abstract

Nowadays there is a renewed interest in city parks as recreational oases providing tranquillity and balancing out urban processes. This paper reviews characteristic features of city parks situated in an urban environment, presents comparative characteristics of exceptional parks, and summarizes the development of city parks in Lithuania in the 20th century. Within this context a feasibility study of the central park in S˘iauliai is presented, focussing on the task of clearly distinguishing the park’s borders during its moderate urbanization and preserving the park in the process of integration of its urban neighbourhood, meanwhile improving the park’s composition and service infrastructure. The paper analyses the park’s territory as an element of urban structure: position within the green city structure and the system of green spaces; arrangement of the green space in the overall city structure (hierarchy of values of urban structure elements), degree of its integration; transformations of the park’s territory; analysis of the current situation and suggestions.


Santrauka


Šiuo metu vėl pradėta gręžtis į miestuose esančius parkus kaip gyventojų poilsio, ramybės bei savotiškos atsvaros urbanizaciniams procesams oazes. Straipsnyje apžvelgiami miestų parkų urbanizuotoje aplinkoje ypatumai, pateikiama išskirtų parkų lyginamoji charakteristika, apžvelgiama Lietuvos miesto parkų evoliucija XX a. Šios informacijos fone pristatoma Šiaulių miesto centrinio parko galimybių studija, kurioje iškeltas uždavinys nuosaikiai urbanizuojant teritoriją aiškiai išskirti parko ribas bei kaip nepakenkti esančiam parkui integruoti urbanizacinį kaimyną, kartu pagerinant paties parko kompoziciją bei paslaugų infrastruktūrą. Pateikiama parko teritorijos analizė kaip urbanistinės struktūros elemento tyrimas: miesto gamtiniame karkase ir žaliųjų plotų sistemoje; žaliosios erdvės rangas bendrojoje miesto struktūroje (urbanistinės struktūros elementų vertybinė hierarchija), jos integracijos laipsnis; parko teritorijos transformacijos; esamos padėties analizė bei siūlymai.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: Šiaulių centrinis miesto parkas, urbanizuota aplinka, gamtinis karkasas, urbanistinė struktūra, erdvių hierarchija.

Keyword : central park of Šiauliai, urban environment, green structure, urban structure, hierarchy of spaces

How to Cite
Alistratovaitė-Kurtinaitienė, I. (2010). Parko problematika struktūrinėje miesto plėtroje (Šiaulių miesto pavyzdžiu). Journal of Architecture and Urbanism, 34(4), 216-234. https://doi.org/10.3846/tpa.2010.21
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
224
PDF Downloads
236