Share:


Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas

    Inesa Alistratovaitė Affiliation

Abstract

This paper deals with the issue of high-rise building development and problems related to the formation of city development vision in today’s Lithuania. The analysis focuses on the possibilities and problems arising in the process of developing the Special Plan of high-rise building arrangement in Klaipėda and in the formation of the visual image of Klaipėda city. The methodology of this Plan is discussed in two papers by the author. The first paper discussed two initial phases of the Plan preparation: the existing status of Klaipėda city and search for a conception of high-rise building arrangement. The present paper touches upon two further preparation phases: specification of solutions and assessment of their impact from various perspectives. City territories are assessed by the following aspects: forecasted development of the morpho- structure buildup in the city’s structural elements, forecasted development of the perspective background high-rise of the city’s structural elements and specification of development of high-rise construction in the urban structure. This paper presents the results of the Special Plan of high-rise building arrangement. It also provides assessment of the impact of the solutions of high-rise building arrangement on the city’s visual image as viewed from specified public viewing points as well as the impact on the general development of the city’s silhouette and panoramas.


Santrauka


Straipsnis skirtas aukštybinės statybos plėtros klausimui ir su tuo susijusioms šiandieninėms miesto plėtros vizijos formavimo problemoms Lietuvoje. Nagrinėjamos Klaipėdos miesto vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos rengiant Klaipėdos miesto aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą (SP). Šio plano metodikai aptarti yra skirti du autorės straipsniai. Pirmajame jau aptarti du plano rengimo etapai – esama Klaipėdos miesto būklė ir aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcijos paieška. Šiame antrajame aptariami kiti du plano rengimo etapai – tai sprendinių konkretizavimas ir jų pasekmių įvairiais aspektais įvertinimas. Pateiktas miesto teritorijų, atitinkančių kompozicinės plėtros idėją, įvertinimas šiais aspektais: miesto struktūrinių elementų užstatymo morfostruktūros kitimo prognozė, miesto struktūrinių elementų užstatymo perspektyvinio foninio aukštingumo kitimo prognozė ir aukštybinės statybos plėtojimo miesto urbanistinėje struktūroje konkretizavimas. Pateikti aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rezultatai. Aptartas aukštybinių pastatų išdėstymo sprendinių pasekmių vertinimas miesto vizualiniam įvaizdžiui, stebint iš nustatytų masinės apžvalgos taškų, bei poveikis bendram miesto silueto ir panoramų pokyčiui.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: Klaipėda, specialusis planas, vizualinio įvaizdžio plėtra, miesto morfostruktūra, aukštybiniai pastatai, sprendinių konkretizavimas, vizualinis identitetas.

Keyword : Klaipėda, Special Plan, formation of visual image, morphostructure of the city, high-rise buildings, specification of solutions, visual identity

How to Cite
Alistratovaitė, I. (2009). Uostamiesčio vizualinio įvaizdžio plėtros galimybės ir problemos: aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano rengimas – sprendinių konkretizavimas ir pasekmių vertinimas. Journal of Architecture and Urbanism, 33(2), 49-81. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.49-81
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
119
PDF Downloads
167