Share:


Architektūros ir urbanistikos objektų natūros tyrimų metodikos problemos

    Robertas Zilinskas Affiliation

Abstract

The paper deals with previously unpublished problems of life (live) research in architecture. There have been 5 known cases of attempts to develop standards of such a research, and the results of all the attempts are partially preserved and stored in the Vilnius County archive. Analysis of these attemps and suggestions on applying personal and collective experience of predecessors in determining the principles of life (live) research for the current system of heritage are based on the personal 22-year experience of the author of this paper.


Santrauka


Nagrinėjamos niekad anksčiau publikacijose nenagrinėtos architektūros natūrinių tyrimų problemos. Yra žinomi 5 atvejai, kai bandyta parengti tokių tyrimų normatyvus, visų bandymų produktai yra iš dalies išlikę ir saugomi Vilniaus apskrities archyve. Pateikiamas šių bandymų nagrinėjimas ir pasiūlymai, paremti straipsnio autoriaus 22 metų asmeniniu įdirbiu tyrimų srityje, kaip pritaikyti kolektyvinę pirmtakų ir savo patirtį nustatant natūros tyrimų principus dabartinėmis paveldosaugos sistemos sąlygomis.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: stilistinė restauracija, atkūrimas, taikomieji moksliniai tyrimai, istorinės ir meninės raidos tyrimai, autentiškumas, vertingoji savybė, ikonografija, paveldas, paveldosauga, evoliucija, zondavimas, restauravimas, konservavimas, įvaizdis, užstatymo morfotipas, aksiologiniai tyrimai, polichromijos paieškos, kartograma, vektorinė programa, GPS, LKS, 3D skenavimas, ardomieji tyrimai, autorių teisės, datavimas, indukcija, dedukcija, giluminis zondavimas, simetrija, tipiškumas, lauko darbai, kameraliniai darbai.

Keyword : stylistic restoration, restoring, applied research, historic-artistic development studies, authenticity, valuable property, iconography, heritage, heritage protection, evolution, probe, restoration, conservation, image, morphologic type of buildup, aksiological research, search of polichromy, cartogram, vector program, GPS, LKS, 3D scanning, destructive testing, copyright, dating, induction, deduction, deep sounding, symmetry, representativeness, field work, office work

Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
39
PDF Downloads
32