Share:


Naujausi paminklų pavidalai Vilniaus miesto centrinės dalies aikštėse

    Audrius Novickas Affiliation

Abstract

The paper deals with the recent projects of monuments and their realization for the squares of the central part of Vilnius. The aim of the analysis is to reveal essential features of recent memorial designs and their influence on the form and content of specific public spaces. The analysis of recent designs for Arkikatedra, V. Kudirka and Lukiškės Squares is contextu- alized with the help of a brief review of historic monuments of Vilnius. Particular attention is paid to the semantic aspect of architectural monument composition, imagery, technologies and materials. A conclusion is drawn that recent memorial designs for public squares are based on conservative ideology, and its development is mostly limited to traditional means of expression and usage of power symbols. Nevertheless, there are indications of a growing number of design proposals that are directed toward attempts to broaden the concept of monumental art and to bring out innovative tendencies.


Santrauka


Analizuojamos pastarųjų 15 metų laikotarpio paminklų realizacijos ir konkursiniai projektai, skirti Gedimino prospekto aplinkoje Vilniuje esančioms aikštėms. Tyrimu siekiama atskleisti naujausių istorinės atminties įprasminimo kompozicijų charakte-ringiausius meninės kalbos bruožus, jų įtaką šiuolaikinių visuomeninių erdvių formai ir turiniui, taip pat išryškinti sociokultūrinės aplinkos Lietuvoje poveikį paminklinei raiškai. Straipsnis pradedamas nuo trumpos paminklų Gedimino aplinkos aikštėse statymo istorinės apžvalgos, kontekstualizuojančios dabartinius Arkikatedros, V. Kudirkos ir Lukiškių aikščių memorialinius sprendinius ir jų projektus. Didžiojo kunigaikščio Gedimino, daktaro V. Kudirkos paminklai, Lukiškių aikštės sutvarkymo bei simbolio „Laisvė“ konkurso ir Sausio 13-osios memorialo projektiniai pasiūlymai nagrinėjami dėmesį kreipiant į jų sąveikos su architektūrine ir urbanistine aplinka, vaizdinių, medžiagų bei technologijų semantinį aspektą. Remiantis atlikta analize daroma išvada, kad šiandieninė paminklinė raiška daugiausiai grindžiama konservatyviomis ideologinėmis nuostatomis, plėtojama remiantis įprastais galios ženklinimo sprendiniais ir vaizdiniais, tačiau tarp konkursinių projektų gausėja tokių, kuriuose įžvelgiamos paminklo sampratos ribų plėtimosi ir inovatyvaus požiūrio į visuomeninių erdvių kūrimą tendencijos


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: paminklas, aikštė, Vilnius, Gedimino prospektas, istorinė atmintis, ženklinimas, reikšmė, sociokultūrinis kontekstas, diskursas, naujausios tendencijos.

Keyword : monument, square, Vilnius, Gediminas Avenue, collective memory, signification, meaning, sociocultural context, new tendencies

How to Cite
Novickas, A. (2009). Naujausi paminklų pavidalai Vilniaus miesto centrinės dalies aikštėse. Journal of Architecture and Urbanism, 33(3), 145-157. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.145-157
Published in Issue
Sep 30, 2009
Abstract Views
61
PDF Downloads
85
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.