Share:


Alternatyvios energetikos statinių ir įrenginių poveikio pastatų architektūrai ir pajūrio kraštovaizdžiams aspektai

    Petras Grecevičius Affiliation
    ; Jonas Abromas Affiliation
    ; Vytautas Dubra Affiliation

Abstract

Lately there are increasing signs of urbanization in the West Lithuanian landscapes which have an influence on the identity of the region, its historic and natural environment values. Housing development among seaside settlements is increasing. Lately some complexes of wind – power stations were installed. Unfortunately, they are built too close to residential areas, cultural heritage and landscape values. It is planned to install wind – and wave-power station fields in the high sea. Separate sun-power collectors are built on building roffs. Small-sized hydropower stations areconstructed or renovated. All these objects undoubtedly have an influence on building architecture and seaside lanscapes. On the basis of investigation data on some Lithuanian seaside settlements, useful planning and juridical suggestions are presented in the work to ensure sustainable development of the seaside region.


Santrauka


Pasaulinės bendruomenės deklaruojamos darnaus vystymosi nuostatos įpareigoja analizuoti atskirų šalies regionų ir gyvenviečių galimybes, išteklius tam, kad kuo greičiau itin pagerintume kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę. Pastaruoju laikotarpiu Vakarų Lietuvos teritorijos kraštovaizdyje vis labiau daugėja urbanizacijos ženklų, darančių negatyvų poveikį regiono identitetui, istorinės ir gamtinės aplinkos vertybėms. Tankėja užstatymas gyvenamaisiais pastatais tarp atskirų pajūrio gyvenviečių. Pastaruoju laikotarpiu regione įrengta keliolika vėjo jėgainių kompleksų, kai kur pastatytos pavienės jėgainės. Deja, jėgainės statomos labai arti gyvenamųjų teritorijų, kultūros paveldo ir kraštovaizdžio vertybių. Jau planuojama įrengti vėjo jėgainių laukus atviroje jūroje. Matyt, greit jūroje atsiras ir bangų energiją panaudojančios konstrukcijos. Ant pastatų stogų įrengiami pavieniai saulės kolektoriai. Renovuojamos arba statomos naujos nedidelės hidraulinės jėgainės. Regione yra perspektyvūs geoterminio vandens ištekliai. Visa tai neabejotinai jau daro įtaką architektūrinei pastatų bei pajūrio kraštovaizdžių raiškai. Ateityje ta įtaka dar labiau didės. Siekiant aukštos Lietuvos pajūrio kraštovaizdžių estetinės vertės, išsaugoti savitumą, būtina daug reglamentuojančių ir planavimo bei teisinių priemonių, kurios garantuotų aukštą kraštovaizdžio kokybę ne tik artimiausiais metais, bet ir tolimoje perspektyvoje. Šiame straipsnyje analizuojami kai kurie Lietuvos pajūrio gyvenviečių darnaus vystymosi aspektai, susieti su naujų energetinių įrenginių ir statinių poveikiu architektūrinei aplinkai, pateikiami preliminarūs siūlymai ieškant sprendimų, kaip naujus aplinkos elementus kuo tinkamiau išnaudoti gerinant pastatų architektūrą, praturtinant kraštovaizdžius.


Reikšminiai žodžiai: kraštovaizdis, alternatyvi energetika, architektūra, darnus vystymas, identitetas.

Keyword : landscape, architecture, alternative energy, sustainable development, identity

How to Cite
Grecevičius, P., Abromas, J., & Dubra, V. (2009). Alternatyvios energetikos statinių ir įrenginių poveikio pastatų architektūrai ir pajūrio kraštovaizdžiams aspektai. Journal of Architecture and Urbanism, 33(1), 309-315. https://doi.org/10.3846/13921630.2009.33.309-315
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
248
PDF Downloads
210
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.