Share:


Tramvajus ir (arba) metropolitenas Vilniaus urbanistinėje struktūroje. Pasiūlymai ir argumentai /Tram/metro in urban structure of Vilnius. Proposals and arguments

    Pranciškus Juškevičius Affiliation
    ; Vidualdas Valeika Affiliation
    ; Kristina Jauneikaitė Affiliation

Abstract

Until now and continuously in future communication problems in Vilnius will be caused by residents’ mobility and chosen communication means as well as the way of living in urban structure, street network and other type of environment. Regulation (management) of such an entirety would be a clue for solving the problems. In nowadays discussions there are no mentions about such an entirety or tram/metro functional environment. Efforts to find proper development proportions of public and personal transportation systems are one of measures for real problem solution. With this purpose social and political communication system environment, flow de facto and transportation potency, mobility management and importance of urban structure were approached in this work in general and specifically for Vilnius case. Suggestions and arguments for tram system implementation are given in the paper.


Santrauka


Vilniaus susisiekimo problemas sukūrė ir toliau kurs gyventojų mobilumas ir pasirenkamos susisiekimo priemonės, taip pat ir gyvenimo būdas urbanistinės struktūros, gatvių tinklo ir kitokio tipo aplinkoje. Tokios visumos reguliavimas (valdymas) ir yra problemų sprendimo raktas. Dabartinėse diskusijose apie tokią visumą arba apie tramvajaus, metropoliteno funkcionavimo aplinką neužsimenama. Problemos sprendimui priskirtinos pastangos rasti tinkamas viešojo ir asmeninio susisiekimo sistemų išvystymo proporcijas. Straipsnyje nagrinėjama socialinė ir politinė susisiekimo sistemos aplinka, susisiekimo kokybė, faktinis transporto priemonių srautas ir vežimų galia, mobilumo valdymas, urbanistinės struktūros svarba apskritai ir konkrečiai Vilniaus atveju. Pateikiami pasiūlymai ir argumentai tramvajaus diegimo klausimu.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: miesto susisekimo sistema, tramvajus, metropolitenas, mobilumas, urbanistinė struktūra.

Keyword : urban communication system, tram, metro, mobility, urban structure

Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
48
PDF Downloads
34