Share:


Kraštovaizdžio, kaip rekreacinės aplinkos, prieinamumo reglamentavimo Lietuvoje ir užsienio valstybėse analizė

Abstract

Public rights of access to engage in recreational activities in open non-urbanized countryside in Lithuania, Scandinavia and UK are analysed in this paper. Currently there is no universal public right of access in Lithuania. On the other hand, there is no strict prohibition to walk or stay in open countryside as well. But public rights of access to the Lithuanian countryside are more and more undermined as privatization of land, forests and water is going on and land owners try to fence their properties.


The present Lithuanian legal basis that regulates public access to countryside is evaluated. Foreign experience in this field is reviewed. Scandinavian countries and Scotland adopted universal everyman’s right. On the other side, public rights are very limited in England and Whales. Summarizing these different approaches and current situation in Lithuania proposals on implementing the public right of access in the Lithuanian legislature are presented.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos visuomenės teisės laisvai judėti ir užsiimti rekreacine veikla atvirame, neužstatytame kraštovaizdyje Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Šiuo metu Lietuvoje tokios universalios teisės, įtvirtintos įstatymuose, nėra, nors kartu nėra ir giežtų draudimų būti ir judėti atvirame kraštovaizdyje. Tačiau žemės, miškų ir vandenų ūkio žemių privatizavimas ir savininkų noras kuo labiau apriboti savo žemes vis labiau mažina visuomenės teises į Lietuvos kraštovaizdį. Straipsnyje apibendrinama šiuo metu galiojanti teisinė bazė, reglamentuojanti Lietuvos visuomenės teises į atvirą kraštovaizdį. Pateikiama užsienio valstybių patirtis šioje srityje. Tai skandinaviškas ir škotiškas modelis, kur galioja universali prieigos teisė. Palyginimui kaip kontrastas pateikiamas Anglijos ir Velso modelis, kur visuomenės teisės į atvirą kraštovaizdį labai ribotos. Apibendrinus esamą situaciją Lietuvoje ir užsienio patirtį, straipsnyje siūloma ir Lietuvoje įstatymu užtikrinti visuomenei kraštovaizdžio prieinamumą.


First Published Online: 22 May 2013


Reikšminiai žodžiai: prieigos teisė, kiekvieno žmogaus teisė, kelio teisė, rekreacija atvirame ore, atviras kraštovaizdis, rekreacinės teritorijos, prieigos prie vandens telkinių pakrančių

Keyword : public right of access, Everyman’s right, right to roads, open-air recreation, open countryside, recreational territories, access to water bodies and coasts

How to Cite
Dimindavičiūtė, D. (2008). Kraštovaizdžio, kaip rekreacinės aplinkos, prieinamumo reglamentavimo Lietuvoje ir užsienio valstybėse analizė. Journal of Architecture and Urbanism, 32(4), 258-268. https://doi.org/10.3846/13921630.2008.32.258-268
Published in Issue
Dec 31, 2008
Abstract Views
203
PDF Downloads
116