Share:


Influence of greenery on life quality and dwelling prise in Vilnius city

    Marija Burinskienė Affiliation
    ; Vitalija Rudzkienė Affiliation

Abstract

In the stage of today’s civilization development, remote city districts became accessible easier because of transport and technologies progress and processes of globalization, since new factors started to have an influence on the development of cities. The accessibility of transport means and expansion of city limits give opportunities to improve citizens’ living environment, expand the areas of greenery and water. It is often noted (when assessing the quality of citizens’ life) that natural elements, such as trees and water, make cities more attractive and improve the quality of life. The development of technologies has an effect on people’s consciousness, priorities and assessment of life quality. Changeable conception of a “prestigious dwelling” is reflected in changes of its price. Dwelling prices are one of the main criteria reflecting the level of economic development and the quality of life in cities and regions. The results of recent investigations show that besides the well- known classical ecological characteristics of greenery (protection from dust, air cleaning) it also has a significant social effect. It is proved that green areas have a soothing effect, reduce stress and aggressiveness, improve communication among neighbours and consolidate communities. When considering dwelling prices in cities, it is necessary to regard the fact that urban structure isn’t homogeneous. The city is composed of separate residential districts which usually have some common characteristics: build-up density, the number of working places, distance from the city centre, the size of greenery, etc. An empirical model of correlation-regression was developed when seeking to estimate the influence of different factors on dwelling prices in separate districts, and the method of clusters was used when identifying general groups of city districts. In the case of Vilnius residential districts are divided into three clusters which differ significantly in their dwelling prices and the area of greenery per capita. Conclusions were formulated in accordance with the performed statistical analysis.


Želdynų įtaka gyvenimo kokybei ir būsto kainai Vilniuje


Santrauka


Vystantis transportui ir technologijoms, vykstant globalizacijos procesams, atokesni miestų rajonai tapo lengviau pasiekiami, todėl miestų plėtrai įtakos turi nauji veiksniai. Transporto priemonių gausėjimas, miestų ribų išsiplėtimas sudaro galimybes gerinti miestiečių gyvenamąją aplinką, didinti želdynų ir vandens telkinių plotus. Vertinant miestiečių gyvenimo kokybę, dažnai pažymima, kad natūralūs gamtos elementai, tokie kaip medžiai ir vanduo, miestus daro darnesnius ir patrauklesnius, o gyvenamąją aplinką sveikesnę ir kokybiškesnę. Technologijų vystymasis pamažu keičia žmonių sąmonę, prioritetus, gyvenimo kokybės vertinimą. Kintanti prestižinio buto samprata atsispindi butų kainų pokyčiuose. Butų kainos yra vienas iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių miestų ir rajonų ekonominio išsivystymo lygį ir gyvenimo kokybę. Pastaraisiais metais atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad šalia žinomų klasikinių ekologinių želdynų savybių (dulkių sulaikymas, oro švarinimas) jie turi didelę socialinę reikšmę. Nustatyta, kad želdynai mažina stresą, veikia raminamai, mažina agresyvumą, gerina kaimynų bendravimą ir stiprina bendruomenes. Nagrinėjant butų kainas miestuose, tenka vertinti tai, kad miesto struktūra nėra homogeninė. Miestą sudaro mikrorajonai, kuriems dažniausiai būdingos tam tikros bendros savybės: rajono užstatymo intensyvumas, darbo vietų skaičius, atstumas nuo miesto centro, želdynų dydis ir kt. Siekiant įvertinti tam tikrų rodiklių įtaką būsto kainai skirtinguose miestų rajonuose, sudarytas empirinis koreliacinis-regresinis modelis, o, nustatant bendras miesto rajonų grupes, taikytas klasterių metodas. Vilniaus miesto pavyzdžiu miesto rajonai suskirstyti į tris klasterius, kurie labai skiriasi būsto kaina bei želdynų, tenkančių vienam gyventojui, plotu. Remiantis atlikta matematine-statistine analize, pateiktos išvados.


Reikšminiai žodžiai: vidutinė būsto kaina, gyvenimo kokybė, želdynai, veiksnių sąveika, klasteriai.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : average dwelling price, quality of life, greenery, interrelationship of factors, clusters

How to Cite
Burinskienė, M., & Rudzkienė, V. (2006). Influence of greenery on life quality and dwelling prise in Vilnius city. Journal of Architecture and Urbanism, 30(1), 30-37. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697059
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
230
PDF Downloads
165