Share:


Towards classification of sacral architecture

    Rimantas Buivydas Affiliation
    ; Jūratė Jurevičienė Affiliation

Abstract

The paper presents the method of scientific investigation of sacral architecture in the frontier region of Lithuania with Byelorussia and Poland. It also reveals the achieved results and highlights guidelines for future research. The investigation was supported by Lithuanian Science and Studies Foundation and completed in 2005.


The paper describes the established criteria of architectural evaluation and prepared digital database of the main sacral structures. The present work covers the analysed features: the interaction of confessional building traditions, the influence of professional architecture on local architecture, the peculiarities of territorial dispersion of sacral buildings.


Architectural and material composition, interaction of buildings with their environment and other sacral structures, symbolism and authenticity of 106 objects were investigated. The results of the investigation could be applied in recording of cultural properties and preparing of cultural heritage preservation projects.


Sakralinės architektūros klasifikavimo link


Santrauka


Apibendrintas 2005 m. atlikto Lietuvos paribio su Baltarusija ir Lenkija regiono sakralinės architektūros mokslo tiriamasis darbas, apibūdinta jo metodika, pasiekti rezultatai ir planuojamų šio objekto tyrimų gairės. Vykdant šį tyrimų etapą paramą suteikė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Nustatyti pasirinkto regiono architektūrinio vertinimo kriterijai ir parengta svarbiausių jo sakralinių statinių skaitmeninė duomenų bazė. Taikant naują klasifikavimo sistemą siekta atskleisti Pietryčių Lietuvos paribio regiono sakralinių statinių architektūros bruožus, konfesinių statybos tradicijų sąveiką, profesionaliosios stilinės architektūros poveikį vietos statybos tradicijai, objektų teritorinės sklaidos ypatumus. Įvertinta 106 atrinktų objektų erdvinė tūrinė kompozicija, medžiaginė sandara, architektūrinės estetikos ypatumai, sąveika su aplinka, erdvinis ryšys su kitais sakraliniais objektais, architektūros simbolizmas ir autentiškumas. Tyrimo rezultatai gali būti taikomi nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitoje, rengiant teritorijos planavimo kultūros paveldo objektų tvarkybos projektus.


Reikšminiai žodžiai: sakralinės architektūros klasifi kavimas, Pietryčių Lietuva, konfesijų sąveika, kultūrinė vertė.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : classifi cation of sacral architecture, Southeast Lithuania, confessional interaction, cultural value

How to Cite
Buivydas, R., & Jurevičienė, J. (2006). Towards classification of sacral architecture. Journal of Architecture and Urbanism, 30(3), 105-110. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697071
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
210
PDF Downloads
122