Share:


Parallels of european structuralism ideas in Lithuanian architecture

    Liutauras Nekrošius Affiliation

Abstract

One of the most controversial periods of architectural history, which has been identified with avant-garde of philosophy, art, music and science, in Lithuania is laconically described as soviet modernism. One of contemporary architectural phenomena, which is characterized as a part of soviet modernism, is structuralism. In Lithuania it developed as a reaction to creative results of a modernistic style. The text concentrates on one segment of a wider research of structuralism ideas in contemporary Lithuanian architecture. The paper discusses the basic concepts of structuralistic architecture and their genesis, reviews the manifestation of these ideas in Lithuania and other European countries. Attention is paid to ideas which determined changes in townscape. Supposedly, such a review will help to define peculiarities in the genesis and development of structuralistic tendencies in Lithuania and understand their influence on architectural development in the country.


Europietiškų struktūralizmo idėjų paralelės Lietuvos architektūroje


Santrauka


Vienas kontroversiškiausių architektūros istorijos periodų, pasaulio architektūrologijoje gretintas bei tapatintas su fi losofi jos, dailės, muzikos ir mokslo avangardo srovėmis, Lietuvoje dažnai apibūdinamas lakonišku terminu sovietinis modernizmas. Vienas šiuolaikinės architektūros reiškinių, neretai apibūdinamas kaip sovietinio modernizmo dalis, yra struktūralizmas, kuris Lietuvoje formavimosi kaip reakcija į modernizmo stiliaus kūrybinius rezultatus. Šis tekstas yra platesnio tyrimo apie struktūralistines idėjas šiuolaikinėje Lietuvos architektūroje dalis. Bandoma įvardyti pagrindinius struktūralistinės architektūros konceptus, jų kilmę bei lygiagrečiai apžvelgti šių idėjų apraiškas Lietuvoje bei kitose europinės tradicijos šalyse. Dėmesys telkiamas į idėjas, lėmusias miestovaizdžio kaitą. Manoma, kad tokia apžvalga padės tiksliau apibrėžti struktūralistinių tendencijų Lietuvoje kilmės ir raidos savitumus bei aiškiau suvokti jų įtaką architektūros raidai mūsų šalyje.


Reikšminiai žodžiai: avangardas, dezurbanizacija, industrializacija, funkcionalizmas, konstruktyvizmas, modernizmas, modernizmo reforma, socialistinis realizmas, struktūralizmas, struktūralistinės idėjos, struktūralistinės architektūros konceptai, urbanizacija.


First Published Online: 21 May 2013

Keyword : avant-garde, constructivism, disurbanisation, functionalism, industrialization, modernism, reform of modernism

How to Cite
Nekrošius, L. (2006). Parallels of european structuralism ideas in Lithuanian architecture. Journal of Architecture and Urbanism, 30(3), 111-124. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697072
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
236
PDF Downloads
257