Share:


Stylistic preconditions for evaluating soviet architecture

    Vaidas Petrulis Affiliation

Abstract

The paper analyses the Lithuanian architecture of the soviet period through the prism of stylistic development and history of architectural ideas. The main task of the work is to determine the heritage values of the soviet period from the point of view of architectural history. Before going into deeper analysis of separate stylistic aspects some key problems of the soviet time heritage evaluation are discussed. Particular attention is given to the need of separation of the soviet time architectural history from the political history as well as to the problem of integration of the soviet heritage into contemporary city life. Three main approaches on the architecture of the soviet period are pointed out: socialist realism, soviet industrial modernism and plurality of stylistic attitudes during the last decades of the soviet period. The paper follows an assumption that some characteristic buildings of each architectural outlook should be saved in order to have an example of authentic way of development in the Lithuanian architecture during the 20th century.


Stilistinės sovietmečio architektūros vertinimo prielaidos


Santrauka


Apžvelgiama Lietuvos XX a. antrosios pusės (sovietmečio) architektūros raida per stilistikos ir architektūros idėjų istorijos prizmę, taip siekiant įvardyti šio laikotarpio architektūrinės vertės prielaidas. Prieš nagrinėjant stilistinius aspektus, atkreipiamas dėmesys į tai, kad sovietmečio architektūros vertinimas neturėtų būti siejamas su laikotarpio politiniais vertinimais, ir į tai kad XX a. architektūros tapsmas paveldo objektu ir integravimas į šiuolaikinį miestą yra svarbi, bet problemiška šiuolaikinės miestų raidos dalis. Remiamasi prielaida, kad sovietmečio laikotarpio architektūros raidoje galima išskirti tris pagrindinius požiūrio į architektūrą būdus: socialistinis realizmas, industrinis sovietmečio modernizmas ir įvairialypės XX a. antrosios pusės stilistiniųestetinių paieškų apraiškos. Laikomasi prielaidos, kad kiekvienas iš šių požiūrių bei stilistinės šiuos požiūrius įgyvendinančios priemonės turėtų būti išsaugotos kaip autentiškas Lietuvos XX a. architektūros raidos kelias.


Reišminiai žodžiai: sovietmečio architektūra, architektūros istorija, paveldas, socialistinis realizmas, industrinis sovietmečio modernizmas, vėlyvasis modernizmas.


First Published Online: 22 May 2013

Keyword : soviet architecture, history of architecture, heritage, socialist realism, soviet industrial modernism, late modernism

How to Cite
Petrulis, V. (2006). Stylistic preconditions for evaluating soviet architecture. Journal of Architecture and Urbanism, 30(3), 134-142. https://doi.org/10.3846/13921630.2006.10697074
Published in Issue
Sep 30, 2006
Abstract Views
253
PDF Downloads
225