Share:


The model of forming competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Algirdas Krivka Affiliation
    ; Jolita Šimkūnaitė Affiliation

Abstract

The article presents the original and scientifically brand new model of forming the integrated competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market, followed by the cases of empirical application. The integrated competitive strategy of oligopolic enterprise is considered to be the concerted set of partial (detailed) competitive strategies targeting the certain elements of internal and external environment of an enterprise, determining its strategic position and influencing performance. The complex assessment of the estimated impact of partial competitive strategies on performance criteria is implemented (multicriteria evaluation methods are applied) in order to indicate the detailed strategies, having the highest potential influence on enterprise performance (to be selected to form the integrated competitive strategy), and to determine their scales (weights in the structure of the integrated strategy). The results of empirical application of the model are proposed to be employed to set up long‐term goals and choose the main directions of business strategy of an enterprise, to distribute financial, human and other resources for strategic actions to be designed and implemented.


Įmonės konkurencinės strategijos formavimo oligopolinėje rinkoje modelis


Santrauka. Straipsnyje skelbiamas originalus, moksliniu požiūriu naujas įmonės integruotosios konkurencinės strategijos formavimo oligopolinėje rinkoje modelis ir jo empirinio pritaikymo pavyzdys. Oligopolinės įmonės integruotoji konkurencinė strategija modelyje suprantama kaip suderintas rinkinys dalinių (detaliųjų) konkurencinių strategijų, nukreiptų į įmonės vidinės ir išorinės aplinkos veiksnius, turinčius įtakos įmonės strateginei pozicijai ir veiklos rezultatams. Taikant modelį, atliekamas tiriamųjų įmonių pasirinktų dalinių konkurencinių strategijų lauktino poveikio veiklos detaliesiems rodikliams kiekybinis vertinimas (pasitelkiant daugiakriterio vertinimo metodus) – palyginamas taikytinų strateginių alternatyvų lauktinas poveikis finansiniam įmonės rezultatui, nustatant pranašiausias dalines strategijas (sudarysiančias integruotąją konkurencinę strategiją) ir jų taikymo mastą (svorį integruotojoje strategijoje). Modelio pritaikymo rezultatai naudotini priimant sprendimus dėl oligopolinės įmonės konkurencinės strategijos sudarymo, skirstant finansinius, žmogiškuosius ir kitus išteklius strateginiams veiksmams formuoti ir įgyvendinti.


Reikšminiai žodžiai: konkurencinė strategija, oligopolinė rinka, modelis, daugiakriteris vertinimas, SAW, TOPSIS, VIKOR.


First Published Online: 09 Jun 2011

Keyword : competitive strategy, oligopolic market, model, multicriteria evaluation, SAW, TOPSIS, VIKOR

How to Cite
Ginevičius, R., Krivka, A., & Šimkūnaitė, J. (2010). The model of forming competitive strategy of an enterprise under the conditions of oligopolic market. Journal of Business Economics and Management, 11(3), 367-395. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.18
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
485
PDF Downloads
211
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.