(1)
Rutkauskas, A. V.; StasytytÄ—, V. Stochastic Informative Expert System for Investment. JBEM 2020, 21, 136-156.