Share:


Review on waste management systems in the hong kong construction industry: use of spectral and bispectral methods / Atliekų tvarkymo sistemų honkongo statybų sektoriuje apžvalga: spektrinio ir bispektrinio metodų taikymas

    Vivian W. Y. Tam Affiliation
    ; Khoa N. Le Affiliation
    ; S. X. Zeng Affiliation

Abstract


The Hong Kong government has implemented various measures to reduce waste, including a waste disposal ordinance, a green manager scheme, a waste reduction framework plan, a pilot concrete recycling plant, waste management systems and a landfill charging scheme. However, there are difficulties in implementing the waste management systems for contractors. This paper examines the existing implementation of waste management systems in the Hong Kong construction industry. Major sources of construction waste, awareness to install environment-friendly activities, benefits, difficulties and recommendations in the implementation of waste management systems are discussed. Questionnaire survey and structured interviews are conducted. Power spectra and bispectra of the survey data are introduced to assess the implementation of the existing waste management systems. It is found that formwork and temporary hoardings are the major sources of construction waste. Improving environmental performance is ranked as the least project scope for construction projects. “Propose methods for reducing waste” is the major benefit gained. However, “Lack of well-known effective waste management methods” is the major difficulty encountered by organisations. “Use of metal formwork”, “Use of prefabricated building components” and “Use of non-timber hoarding” are the recommended methods to improve the existing implementation of waste management systems.


SantraukaHonkongo valdžia įdiegė įvairių priemonių atliekų kiekiui mažinti, įskaitant atliekų šalinimo potvarkį, žaliojo tvarkytojo planą, bendrąjį atliekų mažinimo planą, bandomąją betono perdirbimo gamyklą, atliekų tvarkymo sistemas ir sąvartyno mokesčių planą. Tačiau diegiant atliekų tvarkymo sistemas rangovams kyla sunkumų. Šiame darbe nagrinėjamos Honkongo statybų sektoriuje jau diegiamos atliekų tvarkymo sistemos. Aptariami pagrindiniai statybinių atliekų šaltiniai, žinios apie galimą aplinkai nekenksmingą veiklą, taip pat atliekų tvarkymo sistemų diegimo nauda, sunkumai ir rekomendacijos. Atliekamos anketinės apklausos ir nustatytos struktūros pokalbiai. Pasitelkus per apklausas surinktų duomenų galios spektrus ir bispektrus, įvertinamas esamų atliekų tvarkymo sistemų diegimas. Nustatoma, kad pagrindiniai statybinių atliekų šaltiniai – klojiniai ir laikinos tvoros. Aplinkosaugos charakteristikų gerinimas statybos projektuose laikomas mažiausia projekto dalimi. Pagrindinė gauta nauda – siūlomi atliekų kiekio mažinimo metodai. Tačiau didžiausias organizacijoms kylantis sunkumas – žinomų efektyvių atliekų tvarkymo metodų stoka. Gerinant šiuo metu diegiamas atliekų tvarkymo sistemas, rekomenduojama taikyti tokius metodus: metalinius klojinius, surenkamuosius statinių elementus ir laikinas tvoras ne iš medžio.


Reikšminiai žodžiai: atliekų tvarkymo sistemastatybų ir griovimo atliekosgalios spektrasbispektrinis metodasstatybosHonkongas

Keyword : waste management system, construction and demolition waste, power spectrum, bispectral, construction, Hong Kong

How to Cite
Tam, V. W. Y., Le, K. N., & Zeng, S. X. (2012). Review on waste management systems in the hong kong construction industry: use of spectral and bispectral methods / Atliekų tvarkymo sistemų honkongo statybų sektoriuje apžvalga: spektrinio ir bispektrinio metodų taikymas. Journal of Civil Engineering and Management, 18(1), 14-23. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.619326
Published in Issue
Feb 8, 2012
Abstract Views
216
PDF Downloads
168