Share:


Process and quality improvement using six sigma in construction industry / Proceso tobulinimas ir kokybės gerinimas statybų sektoriuje taikant „šešių sigma“ metodą

    Megan Florent Tchidi Affiliation
    ; Zhen He Affiliation
    ; Yan Bo Li Affiliation

Abstract


Construction industry presents an extremely complex combined process, production flow, various structures, high quality requirements and long construction cycle. Large quantities of concrete and time are wasted during building construction due to management procedures, construction processes and reworks. Besides, the final construction quality cannot fully meet customer requirements.


This paper explores practical solutions for construction process and quality improvement by using prefabricated composite structure (PCS) based on Six Sigma method. The D-M-A-I-C model of Six Sigma has been applied to conduct the analysis of the construction process, to discover essential factors to improve and thus to achieve higher customer satisfaction. This research finds out what influences construction process, construction quality and then adopts design and technique correction measures. It improves the construction process, quality resistance to various performances and proposes the best mix proportion. These improvement measures help to overcome and reduce considerably concrete cracking and slippage in building construction. Based on Design for Six Sigma model (Define, Characterize, Optimize and Validate: DCOV) and using the finite element analysis model (ANSYS), this study develops for scientific and economical use in construction industry a composite steel-concrete model.


The proposed approach falls into three phases. Based on measurement and construction process analysis from Six Sigma black belt consultant, construction managers, Engineers, clients, architects, the model helps to find and eliminate critical defects and failure before they occur.Santrauka

Statybų sektoriui būdingi itin sudėtingi jungtiniai procesai, gamybos srautai, įvairios struktūros, aukšti kokybės reikalavimai ir ilgas Statybų ciklas. Dėl vadybos procedūrų, statybos procesų ir perdarymo išeikvojama daugybė betono ir laiko. Be to, gali būti, kad galutinio statinio kokybė patenkins ne visus kliento reikalavimus.


Šiame darbe nagrinėjami praktiniai Statybų proceso ir kokybės didinimo sprendimai, naudojant surenkamąsias kompozitines konstrukcijas, pagrįstas „Šešių sigma“ metodu. Analizuojant statybos procesą, ieškant svarbiausių gerintinų veiksnių kurie leistų patenkinti klientų poreikius, taikytas „Šešių sigma“ D-M-A-I-C modelis. Šiame tyrime nustatoma,kas daro įtaką Statybų procesui ir Statybų kokybei, o tuomet parenkamos projektavimo ir metodų taisymo priemonės. Tokiu būdu pagerinamas Statybų procesas ir padidinama tikimybė, kad kokybė išliks aukšta esant įvairaus lygio veiklos efektyvumui, taip pat siūlomos geriausios maišymo proporcijos. Tokios gerinimo priemonės padeda įveikti ir gerokai sumažinti betono trūkinejimą ir praslydimą statybose. Remiantis „Šešių sigma“ projektavimo modeliu (apibrėžti, apibūdinti, optimizuoti ir pagrįsti, t. y. DCOV) ir naudojant baigtinių elementų analizės modelį (ANSYS), šiame tyrime sukuriamas kompozitinis plieno ir betono modelis, skirtas moksliniam ir ekonominiam taikymui Statybų sektoriuje.


Siūlomą būdą sudaro trys etapai. Remiantis matavimais ir statybos procesų analize, juodąjį „Šešių sigma“ diržą turintiems konsultantams, Statybų vadovams, inžinieriams, klientams ir architektams modelis padeda iš anksto pastebėti ir pašalinti kritinius defektus bei triktis.


Reikšminiai žodžiai: „Šešios sigma“statybų kokybėDFSSstatybų sektoriusprocesų tobulinimas

Keyword : Six Sigma, construction quality, DFSS, construction industry, process improvement

How to Cite
Tchidi, M. F., He, Z., & Li, Y. B. (2012). Process and quality improvement using six sigma in construction industry / Proceso tobulinimas ir kokybės gerinimas statybų sektoriuje taikant „šešių sigma“ metodą. Journal of Civil Engineering and Management, 18(2), 158-172. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.657411
Published in Issue
Apr 2, 2012
Abstract Views
527
PDF Downloads
1460