Share:


Developing a construction-duration model based on a historical dataset for building project / Statybų projekto realizavimo trukmės modelio, pagrįsto istoriniais duomenimis, kūrimas

    Ming-Chiao Lin Affiliation
    ; Hui Ping Tserng Affiliation
    ; Shih-Ping Ho Affiliation
    ; Der-Liang Young Affiliation

Abstract

The delay of vast building projects is still a common problem. This situation is extraordinarily severe to steel reinforced concrete (SRC) building projects that keep going to promote a new structure system in Taiwan's construction industry. The aim of this study is to develop a feasible contract duration model based upon few SRC building cases. A logical approach is employed to select and assure the “good” regression model identified when project characteristics were known and external uncertainties were reasonably estimated. Different necessary diagnostics had been adopted to examine the aptness of the model before inference. The cross-validation is used to validate the appropriateness of the variables selected and magnitudes of the regression coefficients. The mean of the square prediction errors (MSPR) is selected to measure the predictive ability of the model proposed, and the result shows that the predictive ability of the selected regression model could be adequate. Finally, several cases are taken to test the predictive accuracy of the model proposed, and the result shows that the actually necessary construction duration is considerably closed to the duration predicted by the mode. It is concluded that the predictive duration model proposed could be applicable to the SRC construction projects with a reasonable reliability.


Santrauka


Vėlavimas realizuojant stambius statybų projektus tebėra dažna problema. Ši situacija ypač rimta dirbant su gelžbetoninių statybų projektais, kuriais populiarinama naujų konstrukcijų sistema Taivanio statybų sektoriuje. Šiuo tyrimu siekiama sukurti tinkamą sutarties trukmės modelį, pagrįstą keliais gelžbetoninės statybos atvejais. Atrenkant ir užtikrinant, kad būtų sudarytas ,,geras“ regresijos modelis, kai projekto savybės žinomos, o išoriniai neapibrėžtumai pakankamai įvertinti, taikytas loginis metodas. Prieš darant išvadas modelio tinkamumas buvo išnagrinėtas naudojant skirtingas būtinos diagnostikos priemones. Naudojant kryžminį patikrinimą pagrindžiamas pasirinktų kintamujų tinkamumas ir regresijos koeficientų vertės. Siekiant įvertinti siūlomo modelio tinkamumą prognozuoti, apskaičiuotos vidutinės kvadratinės prognozavimo paklaidos (angl. Mean of the Square Prediction Errors, MSPR). Rezultatas rodo, kad pasirinktasis regresijos modelis prognozuoja gana gerai. Pagaliau pasirinkus kelis atvejus išbandomas siūlomo modelio prognozių tikslumas. Rezultatas rodo, kad faktinė bū tina statybų trukmė gana artima modelio prognozuojamai trukmei. Daroma išvada, kad siūlomą trukmės prognozių modelį galima taikyti gelžbetoninės statybos projektuose, o jo rezultatai bus gana patikimi.


Reikšminiai žodžiai: statybų projektasstatybostrukmės prognozėsregresijaheteroskedastiškumaspagrindimas

Keyword : building project, construction, duration prediction, regression, heteroskedasticity, validation

How to Cite
Lin, M.-C., Tserng, H. P., Ho, S.-P., & Young, D.-L. (2011). Developing a construction-duration model based on a historical dataset for building project / Statybų projekto realizavimo trukmės modelio, pagrįsto istoriniais duomenimis, kūrimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 529-539. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625641
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
319
PDF Downloads
249