Share:


An iterative assessment concept for building design based on the eco‐factor

    Henrik Brohus Affiliation
    ; Erik Bjørn Affiliation

Abstract

Problems in office buildings are often related to the design and control of the indoor environment and of the building as an energy system. The often interconnected nature of the above two issues is important to take into account, since, for instance, internal and external heat loads, temperatures, and air change rates affect both energy use and indoor comfort. Thus, to avoid the indoor climate problems, it is essential that energy optimisation is integrated with assessment of indoor climate. An assessment concept based on the so‐called Eco‐factor has been developed; it can assist building designers in creating solutions of these problems. The assessment concept is meant to be an integral part of new design guidelines for office buildings, which aim to achieve energy efficient buildings with a good indoor comfort and low environmental impact. The building designers have different needs at different stages of the design process. For this reason, the assessment concept makes use of the Eco‐factor tool, which is defined so input can be based on both simple and advanced calculations in early and later phases of design, respectively, while still delivering the same output.


Eco veiksniu pagrįsta iteracinė pastato vertinimo koncentracija


Santrauka


Administracinių pastatų problemos dažnai susijusios su pastato dizainu ir patalpos mikroklimato kontrole kaip energetinė sistema. Svarbu vertinti jų sąryšį, nes, pavyzdžiui, išorinės ir vidinės šiluminės galios, temperatūros bei oro apykaita daro įtaką ir energijos sąnaudoms, ir patalpos komfortui. Todėl, siekiant išvengti patalpų komforto problemų, energetinis optimizavimas yra dažnai integruojamas su patalpos mikroklimatu. Tam tikslui buvo sukurta vadinamoji ECO veiksnio vertinimo koncepcija, kuri gali padėti pastatų projektuotojams spręsti minėtąsias problemas. Vertinimo koncepcija turėtų tapti administracinės paskirties projektavimo nurodymų sudėtine dalimi, ir jos tikslas yra padėti projektuoti energetiškai efektyvius pastatus, palaikant juose tinkamas komfortines sąlygas ir drauge darant kuo mažiau žalos aplinkai. Pastato projektuotojai skirtingose projektavimo stadijose turi skirtingų poreikių. Dėl šios priežasties kaip priemonę vertinimo koncepcijoje reikėtų naudoti ECO veiksnį. Ši priemonė sukurta taip, kad paprastus skaičiavimus galima būtų atlikti pradinėje projektavimo stadijoje, o sudėtingus skaičiavimus ‐ vėlesnėse stadijose, kai tuo tarpu skaičiuojami tie patys rodikliai.


Reikšminiai žodžiai: pastato projektavimas, vertinimo koncepcija, patalpos mikroklimatas, energijos sąnaudos, įtaka aplinkai, sprendimu priėmimas, ECO veiksnys


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : building design, assessment concept, indoor climate, energy consumption, environmental impact, decision‐making, Eco‐factor

How to Cite
Brohus, H., & Bjørn, E. (2006). An iterative assessment concept for building design based on the eco‐factor. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 51-56. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636372
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
62
PDF Downloads
59