Share:


Research on the sensitivity of multi- criterion evaluation methods/Sensibilitätsuntersuchungen zu methoden der mehrkriteriellen entscheidungen

    Friedel Peldschus Affiliation

Abstract

Investigations into the multi-criterion evaluations have been performed for different purposes for more than 30 years. Nevertheless, up to now there are no common rules how to apply multi-criterion methods of evaluation and how to interpret their results. But the solutions of the problem must be found.


The investigations are based on the joint programme LEVI developed by the VGTU and the Leipzig HSTEC. In accordance with the programme, for solving the problem a matrix is created in which all solution variants are evaluated by the same criteria. For the transformation of initial data different methods are used. Besides, the problem solution may be oriented to a choice of a variant and the determination of an optimal sequence or to the determination of the rational behaviour balance of two adversely interested groups. The maximisation, minimisation and mixed problems are distinguished. In case of the last mentioned problems the meanings may be unsuitable and expressions about the maximisation or minimisation too strong.


When solving the problem of maximisation by different transformation methods, similar curves are obtained and the results are not dispersed heavily. In case of the minimisation, when solving according to different transformations, a considerable deviation of results has been noticed.


The investigations also disclosed that solutions may vary depending on the optimisation goal. Dispersion of results in case of minimisation is stronger than in case of maximisation. When analysing different transformations, the vectorial transformation is regarded as “neutral” and there is no sense to include it into comparison. In case of the minimisation problem, linear transformations should be investigated in a more detailed way.


Daugiakriterinių vertinimo metodų jautrumo tyrimai


Santrauka


Daugiakriterinių vertinimų tyrimai įvairiais tikslais atliekami daugiau kaip 30 metų, tačiau iki šiol nėra bendrųjų taisyklių kaip taikyti daugiakriterinius vertinimo metodus ir kaip interpretuoti jų rezultatus. Todėl būtina ieškoti atsakymų į šiuos klausimus.


Tyrimų, pagrindą sudaro VGTU kartu su Leipcigo HTWK sukurta programa LEVI. Daugiakriteriniam uždaviniui spręsti sudaroma matrica, kurioje visi sprendimių variantai įvertinami pagal tuos pačius kriterijus. Pradiniams duomenims transformuoti taikomi įvairūs metodai, be to, uždavinio sprendimas gali būti orietuotas į varianto parinkimą ir optimalaus eiliškumo nustatymą arba į dviejų priešingų suinteresuotų grupių racionalaus elgesio pusiausvyros nustatymą.


Skiriami maksimizavimo, minimizavimo ir mišrūs uždaviniai. Sprendžiant maksimizavimo uždavinį skirtingais transformavimo metodais gaunamos panašios kreivės ir sprendimo rezultatai nelabai išsibarsto. Minimizavimo atveju pastebimas sprendimo pagal skirtingas transformacijas rezultatų žymus nukrypimas. Be to, tyrimai parodė, kad sprendimai gali skirtis priklausomai nuo optimizavimo tikslo. Rezultatų išsibarstymas minimizavimo atveju didesnis nei maksimizavimo. Vektorinė transformacija nagrinėjant įvairias tranformacijas traktuojama kaip „neutrali” ir nėra prasmės jas įtraukti į palyginimą. Minimizavimo uždavinio atveju tiesinės transformacijos turėtų būti geriau ištirtos.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Peldschus, F. (2001). Research on the sensitivity of multi- criterion evaluation methods/Sensibilitätsuntersuchungen zu methoden der mehrkriteriellen entscheidungen. Journal of Civil Engineering and Management, 7(4), 276-280. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531736
Published in Issue
Aug 31, 2001
Abstract Views
84
PDF Downloads
69
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.