Share:


Complex evaluation of economical-social development of Lithuanian regions/Kompleksinis socialinės-ekonominės plėtros įvertinimas Lietuvos regionuose

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Valentinas Podviezko Affiliation

Abstract

Pereinant prie rinkos ekonomikos, išryškėja didelė diferenciacija tarp atskirų šalies regionų. Tai sukelia didelę socialinę įtampą, nukenšia investicijų kryptingumas, taip pat investuojant ir į statybą, kuriai reikia nemažos investicijų dalies.


Pagrindas regiono investicijoms—jo socialinė ir ekonominė plėtra. Šiuo metu Europos Sąjungos Komisijos siūlymu ji įvertinama, atsižvelgiant į regiono konkurencingumą, kurio konkreti išraiška—bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam regiono gyventojui. Kyla klausimas, ar šis rodiklis pakankamai objektyviai atspindi faktišką regionų socialinęekonominę plėtrą?


Regiono socialinę-ekonominę plėtrą. galima apibūdinti įvairiais aspektais, veiksniais, į kuriuos galima žiūrėti kaip į dalinius kompleksinio dydžio rodiklius. Jų veikimo pobūdis yra nevienodas, kartais netgi prieštaringas, be to, jie išreiškiami pačiais įvairiausiais mato vienetais. Taigi turime uždavinį, kurį galime spręsti taikydami daugiakriterinius įvertinimo metodus.


Sprendžiant šį uždavinį, dalinių rodiklių reikšmės imamos iš oficialių šaltinių, o jų reikšmingumai nustatomi taikant ekspertinius įvertinimus.


Atlikus skaičiavimus ir jų rezultatus palyginus su bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam gyventojui, rodikliu, paaiškėjo, kad remiantis Europos Sajungos Komisijos siūlomu rodikliu nustatomi tik labiausiai išsivystę ir labiausiai atsilikę regionai, todėl tai yra pateisinama skirstant Europos Sajungos fondus. Vidaus valstybinėms investicijoms paskirstyti tarp regionų tokio vertinimo neužtenka, jis netikslus. Tikslinga taikyti straipsnyje nagrinėjamus daugiakriterinius įvertinimo būdus.


First Published Online: 30 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Ginevičius, R., & Podviezko, V. (2001). Complex evaluation of economical-social development of Lithuanian regions/Kompleksinis socialinės-ekonominės plėtros įvertinimas Lietuvos regionuose. Journal of Civil Engineering and Management, 7(4), 304-309. https://doi.org/10.3846/13921525.2001.10531740
Published in Issue
Aug 31, 2001
Abstract Views
128
PDF Downloads
69