Share:


The induced oscillations of flexible prestressed elements of structures (symmetrical system)

    Michael I. Kazakevič Affiliation
    ; Victoria E. Volkova Affiliation

Abstract

The results of the investigations of dynamic behaviour of the flexible prestressed structure elements are presented in the paper. The given physical model can be applied to the flexible structures like sloping arches, shells, bending plates, elements of the large space antenna fields (LSAF). The dynamic behaviour of the investigated systems is described by the equations   where ϵ is damping coefficient, α,β are coefficients determining the character of non-linear restoring force  are parameters of outer effect.


The analysis of the “skeleton” curves disclosed the double qualities of system (1). Thus, “large” oscillations possess the peculiarities of the rigid system behaviour, and “small” oscillations possess the qualities of soft systems. The character of the oscillation amplitude changing with the increase or decrease of the excitation frequencies is followed in Fig 1. The establishment of the forced oscillation regimes from one branch to another is accompanied not only by the transition from “large” oscillations to “small”, or vice versa, but also by the development of the combination tones (2ω, 3ω 5ω, …, ω/2, ω/3).


The analytical solutions for “large” and “small” forced oscillations are given by harmonic balance method. The solution was found in the form φ = Acosωt for “large” oscillation, and  for “small” oscillation, where . The for curves disclosed unstable branches of amplitude-frequency curves and critical value amplitude of “large” oscillations were obtained.


The methods and results of the computing experiment are presented in the paper. For working out the software necessary for the given task, the method of numerical integration (Runge-Kutta method of the fourth order), spectral analysis (Hertzel algorithm), computer graphics, etc were used. The results of the numerical integration are well-coordinated with the analytical solution for the “framework” curves and for the amplitude-frequency curves of forced oscillations.


Iš anksto įtemptų liaunų konstrukcijos elementų, priverstiniai svyravimai


SantraukaPateikti iš anksto įtemptų liaunų konstrukcijos elementų dinamiško kitimo tyrimo rezultatai. Tyrinėjamas fizikinis rnodelis gali būti taikomas ir tokioms liaunoms konstrukcijoms, kaip nuožulnios arkos, kevalai, įlinkusios plokštelės, didelių kosminių antenų sistemų elementai.


Tokių sistemų dinaminis kitimas aprašomas lygtimi:   ϵ—slopimo koeficientas; α, β—koeficientas, nusakantis nelinijinės atkuriančios jėgos pobūdį  —išorinio poveikio parametrai.


Pagrindinių kreivių analizė rodo, kad sistemos savybės dvireikšmės. Esant „dideliems” virpesiams pasireiškia standžios sistemos savybės, o esant „mažiems”—minkštos (plastiškos). Kaip parodyta 1 pav., padidinus ar sumažinus trikdžių dažnį svyravimų amplitudės pasikeitimo pobūdis skiriasi. Priverstinius svyravimus nuo vienos stabilios šakos į kitą lydi ne tik perėjimas nuo „didelių” svyravimų prie „mažų” ir atvirkščiai, bet ir kombinacinių tonų (2ω, 3ω 5ω,…, ω/2, ω/3) svyravimų atsiradimas.


Harmoninio balanso metodu gauti analitiniai sprendimai „dideliems” ir „mažiems” priverstiniams svyravimams. Sprendimas buvo randamas iš φ =Acosωt—esant „dideliems” svyravimams, —esant „mažiems” svyravimams, kur . Gautos išraiškos kreivėms, apribojančioms nestabilias dažninės amplitudinės charakteristikos sritis, ir „didelių” svyravimų amplitudės kritinės reikšmės.


Pateikti skaičiuojamojo eksperimento metodika ir rezultatai. Uždavinio sprendimui būtinai programinei įrangai sudaryti buvo taikyti skaitinio integravimo metodai (Runge-Kutta eilės metodas), spektrinės analizės (Gercelio algoritmas), kompiuterinės grafikos ir kt. Skaitinio integravimo rezultatai gerai sutampa su analitinio sprendimo rezultatais tiek pagrindinėms kreivėms, tiek ir dažninėms amplitudinėms priverstinių svyravimų charakteristikoms.


Keyword : -

How to Cite
Kazakevič, M., & Volkova, V. (2000). The induced oscillations of flexible prestressed elements of structures (symmetrical system). Journal of Civil Engineering and Management, 6(1), 55-59. https://doi.org/10.3846/13921525.2000.10531564
Published in Issue
Feb 28, 2000
Abstract Views
22
PDF Downloads
17