Share:


An exploration of heat consumption for production of domestic hot water in central heat substations/Šilumos sąnaudų tyrimas karštam vandeniui ruošti centriniuose šilumos punktuose

    Edvard Tuomas Affiliation
    ; Alfonsas K. Skrinska Affiliation

Abstract

Didžioji dalis šilumos vartotojų Vilniaus mieste šilumą gauna iš šilumos tinklų. Plačiausiai taikoma toliau aprašyta šilumos tiekiamoji schema. Iš šilumos šaltinio šiluma tiekiama iki centrinių šilumos punktų (CŠP) dvivamzde sistema. CŠP šildalas dalijasi į du srautus. Vienas naudojamas pastatams šildyti, o kitas karštam vandeniui ruošti. Vilniaus miesto šilumos tinklai yra uždari, todėl karštas vanduo ruošiamas greitaeigiuose vamzdiniuose šilumokaičiuose, kurie yra įrengti CŠP, išskyrus tuos atvejus, kai šilumokaičiai įrengti individualiuose vartotojų šilumos punktuose. Dėl to iš CŠP į vartotojų objektus yra pakloti keturių vamzdžių tinklai. Du iš jų skirti šildymo reikmėms tiekiamam šildalui, o kiti du—buitinėms reikmėms naudojamam karštam vandeniui.


Šilumos sąnaudos karšto vandens ruošimui yra labai glaudžiai susijusios su vonių patalpų šildymu rankšluosčių džiovintuvais, kuriais teka buitiniams reikalams skirtas karštas vanduo. Tokiu būdu dalis karšto vandens šilumos nuo rankšluosčių džiovintuvų patenka į vonių patalpas. Dėl šios priežasties šilumos sąnaudos karšto vandens ruošimui negali büti analizuojamos neaptariant šildymo sistemos.


Šilumos sąnaudų tyrimui buvo pasirinktas vienas iš daugelio Vilnius miesto centrinių šilumos punktų, kuriame pagal specialiai šiems tyrimams parengtą metodiką buvo atlikti planuoti matavimai. Tyrimų metu debito ir šilumos skaitikliais buvo išmatuoti šildalo ir tiekiamo bei cirkuliacinio karšto vandens debitai ir suvartotos šilumos kiekiai šildymui ir karštam vandeniui ruošti. Duomemų kaupikliais šie dydžiai buvo registruojami viso tyrimo periodo metu, o po to perkelti į kompiuterį ir apdoroti.


Nustatytos bendrosios šilumos sąnaudos karštam vandeniui, kurios vidutiniškai sudaro 96,75 kWh/m3, ir atskiri šių sąnaudų dėmenys: tik vandeniui sušildyti, vonių patalpoms šildyti ir šilumos nuostoliai skirstomuosiuose tinkluose bei pastate esančiuose vamzdynuose. Taip pat nustatytos vidutinės karšto vandens sąnaudos gyventojui per parą bei karšto vandens vartojimas paros metu ir šilumos nuostoliai skirstomuosiuose vamzdynuose, kuriais šildalas teka į pastatų šildymo sistemas ir grįžta iš jų.


First Published Online: 26 Jul 2012

Keyword : -

How to Cite
Tuomas, E., & Skrinska, A. K. (1998). An exploration of heat consumption for production of domestic hot water in central heat substations/Šilumos sąnaudų tyrimas karštam vandeniui ruošti centriniuose šilumos punktuose. Journal of Civil Engineering and Management, 4(3), 196-201. https://doi.org/10.3846/13921525.1998.10531404
Published in Issue
Sep 30, 1998
Abstract Views
16
PDF Downloads
10