Chen, Wei, Chun Lu, Shu-Shun Liu, and Min-Shun Wang. 2013. “Measuring the Perception of Safety Among Taiwan Construction Managers”. Journal of Civil Engineering and Management 19 (1), 37-48. https://doi.org/10.3846/13923730.2012.734852.