Vol 27 No 1 (2021): In progress

Journal uses continuous publication model. Current issue is in progress

Published: 2021-01-08

Articles

The analysis of barriers to bim implementation for industrialized building construction: a China study

Ping Wu, Ruoyu Jin, Yidong Xu, Feng Lin, Yiting Dong, Zhihong Pan
Abstract 106 | PDF Downloads 79 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14105

Page 1-13

Utilization of BIM in the construction of a submarine tunnel: a case study in Xiamen city, China

Sai Li, Zhongjian Zhang, Gang Mei, Daming Lin, Jin Yu, Renke Qiu, Xingju Su, Xuechun Lin, Chonghua Lou
Abstract 44 | PDF Downloads 36 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14098

Page 14-26

Ontology-based HBIM for historic buildings with traditional woodwork in Taiwan

Ying-Mei Cheng, Chiao-Ling Kuo, Chia-Ching Mou
Abstract 34 | PDF Downloads 22 | DOI https://doi.org/10.3846/jcem.2021.14115

Page 27-44