Share:


Research and evaluation of the intensity parameters of electromagnetic fields produced by mobile communication antennas

    Pranas Baltrėnas Affiliation
    ; Raimondas Buckus Affiliation
    ; Saulius Vasarevičius Affiliation

Abstract

As the network of cellular mobile phones has recently expanded and in particular after the digital GSM 900/1800/2100 systems have been introduced, the potential effect on human health of electromagnetic radiation from the base stations of these systems has become of great concern to European countries. There have been requests made in some countries for areas free from mobile phones in which installation of base stations would not be permitted and for considerable reduction of the maximum authorised exposure or other restrictions. The European Commission's Recommendation adopted on 12 July 1999 requires that the maximum field strength for electromagnetic radiation (0–300 GHz) is established and that information about population's exposure to EMF and the measures taken to reduce it is provided. The article presents and analyses EMFs produced by mobile communication antennas in a residential area. Measurements of the electric strength, magnetic strength and EMF power density were performed and compared to the established hygiene norms. Tests were conducted in the near- and far-field of the antenna, on residential premises located directly in front of the antenna within its main radiation lobe. In addition, there were performed measurements of electromagnetic fields produced by mobile communication in rural areas.


Article in English.


Mobiliojo ryšio antenų elektromagnetinių laukų intensyvumo parametrų tyrimai ir vertinimas


Santrauka. Pastaruoju metu paplitus koriniam mobiliųjų telefonų tinklui ir ypač – įvedus skaitmenines GSM900/1800/2100 sistemas, daugelyje Europos šalių pradėta rūpintis dėl galimo šių sistemų bazinių stočių elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmogaus sveikatai. Kai kuriose šalyse imta reikalauti zonų be mobiliųjų telefonų, kuriose būtų draudžiama įrengti bazines stotis, gerokai sumažinti didžiausiąją leidžiamąją apšvitą ar įvesti kitus ribojimus. 1999 m. liepos 12 d. priimta Europos Tarybos rekomendacija nurodo nustatyti maksimalių elektromagnetinės spinduliuotės (0–300 GHz) laukų stiprį, reikalauja teikti informaciją apie gyventojų apšvitą dėl elektromagnetinių laukų bei taikomas priemones jai sumažinti. Pateikiami ir nagrinėjami gyvenamojoje zonoje mobiliojo ryšio antenų sukuriamų elektromagnetinių laukų duomenys. Atlikti elektrinio stiprio, magnetinio stiprio ir elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio matavimai. Duomenys lyginami su nustatytomis higienos normomis. Tyrimai atlikti artimojoje ir tolimojoje antenos zonoje, gyvenamosiose patalpose, esančiose prieš anteną. Mobiliojo ryšio elektromagnetinių laukų matavimai atlikti ir kaimo vietovėse.


Reikšminiai žodžiai: elektrinio lauko stiprismagnetinio lauko stipriselektromagnetinio lauko energijos srauto tankismobiliojo ryšio antena

Keyword : electric field strength, magnetic field strength, EMF power density, mobile communication antenna

How to Cite
Baltrėnas, P., Buckus, R., & Vasarevičius, S. (2012). Research and evaluation of the intensity parameters of electromagnetic fields produced by mobile communication antennas. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 20(4), 273-284. https://doi.org/10.3846/16486897.2012.738680
Published in Issue
Nov 22, 2012
Abstract Views
305
PDF Downloads
350
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.