Share:


Экологическая безопасность в условиях радиационних аварий. Анализ и оценка аварийных ситуаций на радиационно опасных объектах

Abstract

Ecological safety during radiological accidents. Analysis and evaluation of emergency situations at radiologically dangerous objects


The risk of radiological accidents at dangerous objects is minimal when with the help of technical and organizational means it is guaranteed that indoor and outdoor radiation doses are not exceeded. Also, it is necessary to ensure that the quantity of radiological products in the environment doesn't exceed allowed levels both at a normal exploitation of an object and during an accident. In regions with high radiological loads it is necessary to pay enough attention to the safety of dangerous objects in the situations of accidents. An example given in the paper on how to deal with accidents is based on a situation in the Archangelsk region. Analysis was implemented at 23 radiologically dangerous objects. The results of the analysis allowed to determine objects that are dangerous in an ecological sense. Relying on that, methodology of evaluating the situation in the region was created. The main thing is that evaluation of an ecological situation is judged relying on an emergency situation at a radiologically dangerous object. The first step of the methodology preparation is identification of particularly dangerous objects, and modeling of radiological load on an investigated area. The second step of the work is to review the second stage of the methodology which would be dedicated to the analysis and evaluation of emergency situations at radiologically dangerous objects.


Aplinkos apsauga radiacinės avarijos atveju. Avarinių situacijų pavojinguose objektuose analizė ir įvertinimas


Santrauka


Avarijų pasekmių rizika radiacijos požiūriu pavojinguose objektuose mažiausia tuo atveju, kai techninėmis bei organizacinėmis priemonėmis yra užtikrinama, kad objekto personalo ir aplinkinių gyventojų vidinės ir išorinės apšvitos dozės nebūtų viršijamos. Taip pat būtina stebėti, kad eksploatuojant tokį objektą ir numatytais jo avarijų atvejais radioaktyviųjų medžiagų kiekis aplinkoje neviršytų normų. Didelės radiacinės apkrovos regionuose būtina itin daug dėmesio skirti saugumui užtikrinti avarijų bei avarinių situacijų atveju. Analizė atlikta remiantis Archangelsko regiono pavyzdžiu. Išanalizavus 23 tuo atžvilgiu pavojingus objektus, buvo nustatyti ekologijos požiūriu ypač pavojingi. Sukurta metodika ekologinei situacijai įvertinti.


Pirmuoju darbo etapu identifikuojami ypač pavojingi radiacijos požiūriu objektai, sumodeliuojama nagrinėjamo regiono radiacinė apkrova. Antrasis darbo etapas ‐ pavojingų objektų avarinių situacijų analizės ir įvertinimo radiacijos požiūriu metodikos tobulinimas.


Reikšminiai žodžiai: radiacijos požiūriu pavojingi objektai, avarija, išorinė ir vidinė apšvita, branduolinė ir radiacinė saugaFirst Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : radiologically dangerous objects, accident, indoor and outdoor radiation, nuclear and radiological safety

How to Cite
Kosyrev, S. V., Matysik, I. A., & Svitnev, I. V. (2005). Экологическая безопасность в условиях радиационних аварий. Анализ и оценка аварийных ситуаций на радиационно опасных объектах. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(3), 149-151. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636864
Published in Issue
Sep 30, 2005
Abstract Views
100
PDF Downloads
85