Share:


Investigation into biological nutrient removal from wastewater

    Giedre Vaboliene Affiliation
    ; Algirdas Bronislovas Matuzevičius Affiliation

Abstract

Nitrogen and phosphorus removal is necessary to avoid eutrophication of water bodies when treated wastewater is outlet to slowly flowing water bodies or recycled as technological water. The “BioBalance” technology as the latest way of nitrogen and phosphorus removal was applied at Utena Wastewater Treatment Plant. Composition of wastewater has an impact on biological phosphorus removal, particularly the ratio of biochemical oxygen demand and total phosphorus (BOD7/Total‐P) in wastewater after mechanical treatment. Nitrates in the anaerobic zone can have a negative effect on biological phosphorus removal. Consequently, it is necessary to evaluate the impact of the mentioned factors on biological nitrogen and phosphorus removal.


Biological nitrogen and phosphorus removal was evaluated and compared by using the “BioBalance” technology for biological nitrogen and phosphorus removal and technology before reconstruction during this investigation. The correlation regressive analysis of the biochemical oxygen demand and total phosphorus (BOD7/Total‐P) after mechanical treatment and the total phosphorus concentration in the effluent was evaluated. The correlation regressive analysis of nitrates in an anaerobic zone on the aeration tank and the efficiency of phosphorus removal was also evaluated.


Biogeninių medžiagų biologinio šalinimo iš nuotekų tyrimas


Santrauka


Siekiant išvengti eutrofizacijos vandens telkiniuose, išleidžiant valytas nuotekas į uždarus ar mažai pratekančius vandens telkinius bei pakartotinai jas panaudojant kaip technologinį vandenį, būtina šalinti azotą ir fosforą. Viena iš naujausių azoto ir fosforo šalinimo technologijų ‐ “BioBalance” technologija pritaikyta Utenos miesto nuotekų valymo įrenginiuose. Šalinant fosforą biologiniu būdu didelęs įtakos turi valomų nuotekų sudėtis, ypač svarbu žinoti BDS7/BP santykį nuotekose po mechaninio valymo. Šalinant fosforą neigiamą poveikį gali daryti ir nitratai anaerobinėje zonoje. Todėl šių veiksnių poveikį biologiniams azoto ir fosforo šalinimo procesams labai svarbu ištirti.


Šiame darbe nagrinėjamas biologinio azoto ir fosforo šalinimo efektyvumas, taikant “BioBalance” technologiją, Utenos nuotekų valymo įrenginius rekonstravus. Taip pat nagrinėjamas aerotankų darbas: nustatyta priklausomybė tarp biocheminio deguonies sunaudojimo ir bendrojo fosforo santykio (BDS7TSP) nuotekose po mechaninio valymo ir bendrojo fosforo koncentracijos ištekančiose nuotekose bei priklausomybė tarp nitratų anaerobinėje kameroje ir fosforo šalinimo efektyvumo.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: biologinis azoto šalinimas, biologinis fosforo šalinimas, biologinis aktyvusis potencialas (BAP), biocheminio deguonies sunaudojimo ir bendrojo fosforo santykis ( BDS7/BP), nitratai, fosfatai

Keyword : biological nitrogen removal, biological phosphorus removal, biological active potential (BAP), ratio of biochemical oxygen demand and total phosphorus (BOD7/Total‐P), nitrate, phosphate

How to Cite
Vaboliene, G., & Matuzevičius, A. B. (2005). Investigation into biological nutrient removal from wastewater. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(4), 177-181. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636868
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
124
PDF Downloads
96