Share:


Study of gamma radiation from building materials

    Petras Vaitiekūnas Affiliation
    ; Daiva Lukošiūte Affiliation

Abstract

People are constantly exposed to ionizing radiation, but generally the amount, type and duration of exposure to radionuclides (radiation emitters) affects the severity or type of health effect. Nearly all rocks, minerals and soil may contain small amounts of naturally occuring radioactive materials, and when they are incorporated into building materials, these naturally occurring radioactive materials are included as well. Ionization is a process in which a charge portion of a molecule is given enough energy to break away atoms. There are three main kinds of ionizing radiation: alpha particles, beta particles, gamma rays and x‐rays, with gamma and x‐rays having a higher amount of energy. Since gamma rays have a higher amount of energy, they have potential to cause a greater damage on the outside or inside of a human body. A model based on data gathered from different types of structures will try to show that the amount of ionizing radiation, especially gamma rays, that affect residents in various parts of buildings, is directly related to the properties of radionuclides present in building structures.


Statybinių medžuagų gama spinduliuotės patalpose tyrimas


Santrauka


Žmonės nuolat yra veikiami jonizuojančiosios spinduliuotės, tačiau poveikio stiprumas ir jo įtaka sveikatai paprastai priklauso nuo radionuklidų kiekio, tipo ir poveikio (radiacinės emisijos) trukmės. Beveik visose uolienose, mineraluose ir dirvose gali būti nedidelis kiekis natūralios kilmės radioaktyviųjų medžiagų. Su statybinėmis medžiagomis šios natūraliai esančios medžiagos patenka į pastatus. Jonizacija yra procesas, kuriame molekulė, gaudama krūvį, įgyja pakankamai energijos, kad išspinduliuotų atomus. Yra trys jonizuojančiosios spinduliuotės rūšys: alfa dalelių, beta dalelių, gama spindulių ir x‐spindulių, pastarieji turi daugiau energijos. Kadangi gama spinduliai turi daugiau energijos, jų žala žmogaus organizmui didesnė. Pagal analizuojamo modelio duomenis, gautus iš įvairių tipu esamų struktūrų, bandoma parodyti, kad jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos dozė, ypač gama spindulių, spinduliuotei veikiant pastato gyventojus iš įvairių pusių, yra tiesiogiai susijusi su radionuklidų, esančių pastatų konstrukcijose, savybėmis.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: gamtinės kilmės radionuklidai, išorinė gama apšvita, apšvita patalpose, statybinės medžiagos, apšvitos modeliavimas

Keyword : gamma ray exposure, building materials, radiation in dwellings, natural radionuclides, modelling of exposure

How to Cite
Vaitiekūnas, P., & Lukošiūte, D. (2005). Study of gamma radiation from building materials. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(4), 182-186. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636869
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
265
PDF Downloads
0