Share:


Evaluation of ecological and energetic indicators in power production

    Jonas Algirdas Kugelevičius Affiliation
    ; Algirdas Kuprys Affiliation
    ; Jonas Kugelevičius Affiliation

Abstract

The technical, economic and ecological perspective parameters of power plants in Lithuania are presented. The chemical structure and ecological characteristics of future types of fuel ‐ orimulsion and asfalten ‐ are analysed. The technical, economic and ecological characteristics of traditional (natural gas, heavy fuel oil) and new kinds of fuel are summarized. The influence of ecological taxes and external costs on power production cost is analysed. The predictions of power cost are presented considering ecological taxes.


Aplinkosauginių ir energinių energijos gamybos rodiklių įvertinimai


Santrauka


Pateikti Lietuvos elektrinių perspektyviniai techniniai, ekonominiai ir ekologiniai parametrai. Analizuojamos perspektyvoje numatomų deginti naujų kuro rūšių ‐ orimulsijos, asfalteno cheminės struktūros ir ekologinės charakteristikos. Apibendrintos jėgainėse deginamų tradicinių (gamtinių dujų, mazuto) ir naujų kuro rūšių techninės, ekonominės ir ekologinės charakteristikos. Analizuojama ekologinių mokesčių ir išorinių sąnaudų įtaka elektros gamybos savikainai. Pateiktos energijos savikainos prognozės, atsižvelgiant į ekologinius mokesčius.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: energijos gamybos charakteristikos, kuro deginimo ekologinės charakteristikos, energijos gamybos savikaina, išorinės sąnaudos

Keyword : power production characteristics, fuel burning ecological characteristics, power production cost, external costs

How to Cite
Kugelevičius, J. A., Kuprys, A., & Kugelevičius, J. (2005). Evaluation of ecological and energetic indicators in power production. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 13(4), 192-199. https://doi.org/10.3846/16486897.2005.9636871
Published in Issue
Dec 31, 2005
Abstract Views
195
PDF Downloads
153