Share:


The elements of competitive environment of an enterprise: a case of oligopolic markets comparative analysis

Abstract

The article raises the problem of the complex analysis of competitive environment of an enterprise, which is considered to be the main source of factors, influencing enterprise‘s strategic behaviour and performance. The elements of competitive environment are derived from “traditional” market structure characteristics, developed by the scholars of classical economics and modern microeconomics, with additional factors coming from industrial organization, theoretical oligopoly models, M. Porter’s five competitive forces and diamond. The developed set of the elements of competitive environment is applied for the comparative analysis of three Lithuanian oligopolic markets. The results obtained confirm the potential for practical application of the developed classification for similar analysis.


Article in Lithuanian.


Įmonės konkurencinės aplinkos veiksniai: oligopolinių rinkų lyginamosios analizės pavyzdys


Santrauka. Straipsnyje keliama konkurencinės aplinkos, kaip pagrindinio įmonės strateginę elgseną ir veiklos rezultatus lemiančių veiksnių šaltinio, kompleksinės analizės problema. Išskiriami konkurencinės aplinkos veiksniai kildinami iš klasikinės ekonomikos ir šiuolaikinės mikroekonomikos plėtojamų „tradicinių“ rinkos struktūros bruožų, juos papildant industrinės organizacijos moksliniuose šaltiniuose, oligopolijos teoriniuose modeliuose ir strateginio valdymo pozicionavimo koncepcijoje nagrinėjamais rinkos (ūkio šakos) aplinkos elementais. Remiantis sudaryta veiksnių sistema, atliekama konkurencinės aplinkos trijose Lietuvos oligopolinėse rinkose lyginamoji analizė. Gauti rezultatai patvirtina sudarytos konkurencinės aplinkos veiksnių klasifikacijos praktinį pritaikomumą panašaus pobūdžio empiriniams tyrimams atlikti; jie naudotini tolesniems straipsnio autoriaus moksliniams tyrimams.


Reikšminiai žodžiai: oligopolinė rinka, konkurencinė aplinka.

Keyword : oligopolic market, competitive environment

How to Cite
Krivka, A. (2010). The elements of competitive environment of an enterprise: a case of oligopolic markets comparative analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 32-37. https://doi.org/10.3846/mla.2010.031
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
260
PDF Downloads
111
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.