Share:


Intellectual capital management in transport sector

Abstract

This article presents an analysis of intellectual capital; its management, features and processes by which intellectual capital of a company can be evaluated. The main elements of intellectual capital (human, structural and relationship capital) are presented and used in research. After surveying bibliography, intellectual capital evaluation model, which applies to Lithuanian and Latvian companies operating in the transport sector, is created. The research is based on the value-added intellectual capital factor model, the relationship between indicators, multi-asset return correlation and regression analysis and generation of alternatives to intellectual capital performance-enhancing. Following an assessment of intellectual capital of Lithuanian and Latvian transport sectors, on the basis of the results, it was found that the intellectual capital is a key factor in corporation management to increase revenue. 


Article in Lithuanian.


Intelektinio kapitalo valdymas transporto sektoriuje


Santrauka. Straipsnyje išanalizuotos intelektinio kapitalo dalys, intelektinio kapitalo valdymas bei intelektinio kapitalo valdymo ypatybės ir procesai, kuriuos įgyvendinant galima vertinti intelektinį įmonės kapitalą. Pateikiami pagrindiniai intelektinio kapitalo elementai – žmogiškasis, santykių ir struktūrinis kapitalai – kuriais remiantis atliekamas tyrimas. Atlikus literatūros analizę, sukuriamas intelektinio kapitalo vertinimo modelis, kuris taikomas Lietuvos ir Latvijos transporto sektoriuje veikiančioms įmonėms. Tyrimas atliekamas remiantis pridėtinės vertės intelektinio kapitalo koeficiento modeliu, ryšio tarp rodiklių nustatymu, daugianare turto pelningumo koreliacine regresine analize ir intelektinio kapitalo rodiklių gerinimo alternatyvų generavimu. Atlikus intelektinio kapitalo vertinimą Lietuvos ir Latvijos transporto sektoriuose, remiantis gautais rezultatais, buvo nustatyta, kad intelektinis kapitalas – svarbiausias įmonės valdymo pajamoms didinti veiksnys.


Reikšminiai žodžiai: intelektinio kapitalo vertinimo modelis, intelektinis kapitalas, pridėtinės vertės intelektinio kapitalo koeficiento modelis.

Keyword : intellectual capital evaluation models, intellectual capital, value-added intellectual capital coefficient models

How to Cite
Znakovaitė, A., & Pabedinskaitė, A. (2010). Intellectual capital management in transport sector. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 2(2), 126-133. https://doi.org/10.3846/mla.2010.045
Published in Issue
Apr 30, 2010
Abstract Views
286
PDF Downloads
169
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.