Share:


Analysis and evaluation of the economic effect of asphalt mixtures AC 11 VS and SMA 11 S with different graded aggregates

Abstract

The European building sector is facing a pressing issue of natural resources. Importing road building materials for the asphalt surfacing increases the cost of the asphalt mixture. The asphalt surfacing mixtures shall consist of a mixture of graded aggregates accounting for 80−90% of the total volume of the asphalt mixture, or 90−96% of the total weight of the asphalt mixture and binder: road bitumen or polymer modified bitumen. In the Republic of Lithuania, asphalt mixes are designed in accordance to the Design Regulations for Road Pavement Standardized Pavement Structures KP SDK 19 and accordance to the normative documents and their requirements for graded aggregates and binders. Road builders import graded aggregates to asphalt mixes from other countries, and this increases the cost of asphalt mixes. According to the scientific researches in the Lithuanian quarry Petrašiūnai II, using unique production technology is produced class I dolomite crushed stone, which mechanical, physical properties and designed asphalt mixtures can replace imported graded aggregates. The economic question remains as to the economic effect of the most commonly used asphalt mixtures in Lithuania AC 11 VS (asphalt mixture of asphalt pavement wearing course) and SMA 11 S (crushed and mastic asphalt) made from indigenous minerals compared to imported minerals. The aim of the paper is to perform the calculation and evaluation of the economic effect of asphalt mixtures AC 11 VS, SMA 11 S with different minerals and micro-aggregate. The paper identifies and analyses the properties of asphalt test mixtures, and identifies the locations of mineral suppliers in Lithuania. According to the economic impact assessment scheme, the economic effect of asphalt mixtures AC 11 VS, SMA 11 S with different minerals and micro-aggregate was calculated. According to the calculations made, the economic effect of producing asphalt mixtures AC 11 VS, SMA 11 S with class I dolomite chips is 13−14%.


Article in Lithuanian.


Asfalto mišinių AC 11 VS ir SMA 11 S su skirtingomis mineralinėmis medžiagomis ekonominio efekto analizė ir vertinimas


Santrauka


Europos statybos sektoriuje yra aktualus gamtinių išteklių klausimas. Importuojant kelių tiesybos medžiagas asfalto viršutiniam sluoksniui įrengti, didėja asfalto mišinio kaina. Asfalto viršutinio sluoksnio mišiniai susideda iš mineralinių medžiagų mišinio, sudarančio 80−90 % viso asfalto mišinio tūrio, arba 90−96 % visos asfalto mišinio masės ir rišiklio: kelių bitumo arba polimerais modifikuoto bitumo. Lietuvos Respublikoje asfalto mišiniai projektuojami remiantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KP SDK 19 bei pagal normatyvinius dokumentus ir juose pateiktus reikalavimus mineralinių medžiagų mišiniams bei rišikliams. Asfalto mišinių gamybai naudojamas mineralines medžiagas kelių tiesėjai importuoja iš kitų valstybių, bet tai pakelia asfalto mišinių kainą. Pagal atliktus mokslininkų tyrimus Lietuvos karjere Petrašiūnai II, naudojant specialią gamybos technologiją, gaminama I klasės dolomito skalda, kurios mechaninės, fizikinės savybės bei suprojektuoti asfalto mišiniai gali pakeisti importuojamas mineralines medžiagas. Lieka aktualus klausimas, koks ekonominis efektas Lietuvoje dažniausiai naudojamų asfalto mišinių AC 11 VS (asfalto viršutinio sluoksnio asfaltbetonio mišinys) ir SMA 11 S (skaldos ir mastikos asfaltas), pagamintų iš vietinių mineralinių medžiagų, lyginant su įvežtinėmis mineralinėmis medžiagomis. Straipsnio tikslas – atlikti asfalto mišinių AC 11 VS, SMA 11 S su skirtingomis mineralinėmis medžiagomis bei mikroužpildu ekonominio efekto skaičiavimą bei vertinimą. Straipsnyje nustatomos ir analizuojamos asfalto bandomųjų mišinių savybės, nurodomos mineralinių medžiagų tiekėjų vietos Lietuvoje. Pagal ekonominio efekto vertinimo schemą apskaičiuotas asfalto mišinių AC 11 VS, SMA 11 S su skirtingomis mineralinėmis medžiagomis bei mikroužpilu ekonominis efektas. Vertinant atliktus skaičiavimus, gauta, kad gaminant asfalto mišinius AC 11 VS, SMA 11 S su I klasės dolomito skalda ekonominis efektas sudaro 13−14 %.


Reikšminiai žodžiai: asfalto mišinys, I klasės dolomito skalda, granitas, mikroužpilas, mineraliniai milteliai (aktyvintieji).

Keyword : asphalt mix, class I dolomite crushed stone, granite, micro-aggregate, filler

How to Cite
Šneideraitienė, L., & Žilionienė, D. (2019). Analysis and evaluation of the economic effect of asphalt mixtures AC 11 VS and SMA 11 S with different graded aggregates. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.10588
Published in Issue
Oct 11, 2019
Abstract Views
1488
PDF Downloads
229
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bertau, M. (2018). Warum wir uns mit Rohstoffen befassen müssen. Chemie in unserer Zeit, 52(5), 290-296. https://doi.org/10.1002/ciuz.201800865

Gulevitš, J., Bashkite, V., & Iskül, R. (2010). Sustainable development of Estonian mineral resources for economical usage in roads construction. In 9th International Symposium “Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology II (pp. 77-82). Pärnu, Estonia.

Hache, E., Seck, G. S., Simoën, M., Bonnet, C., & Carcanague, S. (2019). Critical raw materials and transportation sector electrification: a detailed bottom-up analysis in world transport. Applied Energy, 240, 6-25. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.02.057

Henckens, M. L. C. M. (2016). Managing raw materials scarcity: safeguarding the availability of geologically scarce mineral resources (Doctoral dissertation, Utrecht University). Retrieved from https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/339827

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2012a). Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 34 dalis. Maršalo bandymas (LST EN 12697-34:2012). Prieiga per internetą: http://www.lsd.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2012b). Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas (LST EN 12697-6:2012). Prieiga per internetą: http://www.lsd.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2019a). Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 5 dalis. Didžiausio tankio nustatymas (LST EN 12697-5:2019). Prieiga per internetą: http://www.lsd.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2019b). Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas (LST EN 12697-8:2019). Prieiga per internetą: http://www.lsd.lt/

Lietuvos standartizacijos departamentas. (2019c). Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 30 dalis. Bandinio paruošimas smūginiu tankintuvu (LST EN 12697-30:2019). Prieiga per internetą: http://www.lsd.lt/

Šernas, O., Vorobjovas, V., Šneideraitienė, L., & Vaitkus, A. (2016). Evaluation of asphalt mix with dolomite aggregates for wearing layer. Transport Research Procedia, 14, 732-737. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.340

Šneideraitienė, L., & Žilionienė, D. (2017). Research and analysis of dolomite aggregate for resistance to fragmentation. In Transport Infrastructure and Systems: Proceedings of the AIIT International Congress on Transport Infrastructure and Systems (pp. 233-236), Rome, Italy. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781315281896-32

Šneideraitienė, L. ir Žilionienė, D. (2018). Mineralinių medžiagų mechaninių savybių tyrimai, analizė ir vertinimas [Research, analysis, and evaluation of mechanical properties of aggregates]. Mokslas – Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania], 10, 1-9. https://doi.org/10.3846/mla.2018.3255

Vaitkus, A. ir Vorobjovas, V. (2015). Dolomito skaldos panaudojimas asfalto viršutinio sluoksnio mišiniams. Lietuvos keliai, 1(34), 57-61.

Vaitkus, A., Vorobjovas, V., Kleizienė, R., Šernas, O., & Gražulytė, J. (2017). Modified asphalt mixtures for heavy duty pavement wearing layers. Construction and Building Materials, 131, 503-511. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.055

Van der Meulen, M. J., Koopmans, T. P. F., & Pietersen, H. S. (2003). Construction raw materials policy and supply practices in Northwestern Europe. In Facts & Figures–Main report (DWW-2002-051). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Dienst Weg-en Waterbouwkunde, Publicatiereeks grondstoffen.

Vorobjovas, V., Šernas, O., Žilionienė, D., Šneideraitienė, L., & Filotenkovas, V. (2017). Evaluation of high-guality dolomite aggregate for asphalt wearing course. Iš 10-oji tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija“. Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/enviro.2017.157