Share:


The effect of information systems on psychophysiological characteristics of traffic participants

Abstract

A survey of the literature on the effect of cellphones on traffic participants is presented in the paper. In the experimental part, psychophysiological tests based on the use of special technical devices for measuring the time of a complex reaction of the drivers are described. The aims of the tests, technical-psychophysiological conditions, methods of calculating the results obtained, their evaluation and interpreting, as well as statistical characteristics of the tests, are presented. Based on the experimental results obtained, time dependencies of traffic participants’ complex reaction are determined.


Article in Lithuanian.


Informacinių sistemų įtaka eismo dalyvių  psichofiziologinėms savybėms


Santrauka. Straipsnyje pateikiama mobiliojo telefono naudojimo poveikio eismo dalyviams literatūros analizė. Eksperimentinėje dalyje pateikiami eismo dalyvių psichofiziologiniai tyrimai naudojant specialią techninę aparatūrą, kuria matuojamas vairuotojų sudėtingos reakcijos laikas. Straipsnyje  aprašomi testų tyrimo tikslai, techninės-psichofiziologinės sąlygos, rezultatų skaičiavimo būdai, įvertinimas ir interpretacija, statistinės testų ypatybės. Remiantis gautais eksperimentiniais rezultatais sudaromos eismo dalyvių sudėtingos reakcijos laiko priklausomybės.


Reikšminiai žodžiai: psichofiziologija, eismo dalyvis, sudėtinga reakcija, informacinė sistema.

Keyword : psychophysiology, traffic participants, complex reaction, information system

How to Cite
Zaranka, J., Pečeliūnas, R., & Bogdanovičius, Z. (2011). The effect of information systems on psychophysiological characteristics of traffic participants. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 102-105. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.21
Published in Issue
Apr 15, 2011
Abstract Views
215
PDF Downloads
71
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.