Share:


Urbanization of collective gardens in Vilnius – issues related to sustainable development aspects

Abstract

Vilnius, capital of Lithuania, has the largest concentration of residents in the whole country. Along with the population growth, 544 386 people were living in Vilnius in 2016, the need for residential land also increases. During the last decade, there has been a noticeable sprawl of Vilnius urban area. One of the phenomena of this trend – conversion of collective gardens into residential zones. Collective gardens in Vilnius city have been converted into residential zones for more than a decade, however none of the collective gardens have been converted into typical neighborhood residential zone from legal or practical perspective. The problem is getting worse due to the increasing intensity of city’s sprawling and converting collective gardens into residential zones.


Article in Lithuanian.


Sodininkų bendrijų urbanizacija Vilniaus mieste – problematika darnaus vystymosi aspektais


Santrauka


Vilnius – Lietuvos sostinė, miestas, kuriame yra didžiausia gyventojų koncentracija visoje šalyje. Augant miestui ir didėjant gyventojų skaičiui, 2016 m. Vilniuje gyveno 544 386 žmonės, auga ir gyvenamųjų teritorijų poreikis. Paskutinį dešimtmetį pastebimas Vilniaus miesto „išsiliejimas“, t. y. intensyvus gyventojų koncentracijos miesto periferinėse dalyse, kuriose vyrauja privačių namų kvartalai, didėjimas. Vienas iš šios tendencijos reiškinių – sodininkų bendrijų virtimas gyvenamosiomis teritorijomis. Šis procesas Vilniaus mieste vyksta daugiau nei dešimtmetį, tačiau nė viena sodininkų bendrijos teritorija dar nėra iki galo performuota į gyvenamąjį kvartalą teisiniu ar praktiniu požiūriu, o didėjant Vilniaus miesto plėtrai didėja ir konversijos aktyvumas – problema gilėja.


Reikšminiai žodžiai: sodininkų bendrija, mėgėjiško sodo teritorija, darnus vystymasis, plėtra, gyvenamasis kvartalas.

Keyword : collective gardens, gardener’s community, sustainable development, development, residential zone, residential area

How to Cite
Sinušaitė-Petreikienė, V., & Naimavičienė, J. (2020). Urbanization of collective gardens in Vilnius – issues related to sustainable development aspects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.11363
Published in Issue
Aug 27, 2020
Abstract Views
258
PDF Downloads
125
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

JT darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita. (2018). http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavimas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/DV%20ataskaita/ataskaita%20LT.pdf

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2017). „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ (STR 2.06.04:2011). https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/800a25c0f61d11e39cfacd978b6fd9bb/asr

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. (2018). Darnus vystymasis ir miestų planavimas: JT darnaus vystymosi tikslų integravimas. https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-vystymasis/darnus-miestai

Lietuvos Respublikos Seimas. (2019). Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (2019). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23069/asr

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas. (2019).
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.224480/asr

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas. (2019). https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.5787/asr

Marozienė, I. (2010). Darnaus vystymosi samprata, prioritetai ir principai. VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“.

Regia.lt. (2019). https://regia.lt/lt/

Vilniaus vandenys. (2019). Vandentiekio ir nuotekų tinklai. https://www.vv.lt/lt/apie/zemelapiai/tinklai/