Share:


Research on transport enterprise technological development directions

Abstract

The paper deals with the problem of transport enterprise technological development and its use as a tool for assurance the transport enterprise competitive and the quality of services. The ever-changing market for transport services poses challenges to meet the needs of users and providers. The growing and very fast processing of transport enterprise information provides an opportunity for new ways of communicating with the enterprise’s suppliers / consumers. The innovativeness of the production processes of the transport enterprise, its productivity and the quality of its production are completely dependent on the information transfer technologies used in the enterprise. Qualitative research identified technological development disruptions in transport companies. It has been defined, that transport enterprise needs to update and improve their technology constantly in order to succeed in the competitive market.


Article in Lithuanian.


Transporto įmonės technologinės plėtros krypčių tyrimas


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama transporto įmonės technologinės plėtros problematika ir ši plėtra kaip priemonė, skirta transporto įmonių konkurencingumui ir jų paslaugų kokybei užtikrinti. Nuolat kintanti transporto paslaugų rinka kelia iššūkius prisitaikyti prie paslaugų gavėjų ir teikėjų reikalavimų. Didėjantis ir labai greitas transporto įmonės informacijos apdorojimas suteikia galimybę naujiems bendravimo su įmonės tiekėjais / vartotojais variantams. Transporto įmonės gamybinių procesų inovatyvumas, darbo našumas ir produkcijos kokybė visapusiškai priklauso nuo įmonėje naudojamų informacijos perdavimo technologijų. Kokybinio tyrimo būdu buvo identifikuoti technologinės plėtros trikdžiai transporto įmonėse. Nustatyta, kad, norėdamos sėkmingai dirbti rinkos konkurencijos sąlygomis, transporto įmonės turi nuolat atnaujinti ir tobulinti technologijas.


Reikšminiai žodžiai: transporto įmonė, technologinė plėtra, technologinė infrastruktūra, informacinė sistema (IS), Delfi metodas.

Keyword : transport enterprise, technological development, technological infrastructure, information system (IS), Delphi method

How to Cite
Vaičiūtė, K. ., & Bureika, G. (2020). Research on transport enterprise technological development directions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.11790
Published in Issue
Feb 20, 2020
Abstract Views
689
PDF Downloads
360
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Baležentis, A., & Žalimaitė, M. (2011). Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Research Papers, 3(27), 23−31.

Batarlienė, N. (2011). Informacinės transporto sistemos. Technika. https://doi.org/10.3846/1217-S

Bolodurina, M., & Mishurova, A. (2019). Intellectualization of transport and logistics infrastructure agents network interaction through adaptive information and communication technologies introduction. Paper presented at the 7th Scientific Conference on Information Technologies for Intelligent Decision Making Support (ITIDS). https://doi.org/10.2991/itids-19.2019.2

Feret, B., & Marcinek, M. (1999, May 17−21). The future of the academic library and the academic librarian − A Delphi study. In The Future of Libraries in Human Communication: Abstracts and Fulltext Documents of Paper and Demos Given at the IATUL Conference (pp. 37−63, Vol. 19), Chania, Greese. Washington. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13614570500268381

Ginevičius, R., Bivainis, J., Melnikas, B., Paliulis, N. V., Rutkauskas, A., J. Staškevičius, A., Pabedinskaitė, A., Šečkutė, L. ir Tamošiūnas, A. (2005). Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai. Technika.

Glinskienė, R. (2001). Konkurencija ir technologiniai pokyčiai bei aktualijos integracijos sąlygomis. Iš Ekonomika ir vadyba – 2000: aktualijos ir metodologija (pp. 139–141). Technologija.

Griškevičiūtė-Gečienė, A., & Griškevičienė, D. (2016). The influence of transport infrastructure development on sustainable living environment in Lithuania. Procedia Engineering, 134, 215–223. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.062

Gherghina, S. C., Onofrei, M., Vintila, G., & Armeanu, D. S. (2018). Empirical evidence from EU-28 countries on resilient transport infrastructure systems and sustainable economic growth. Sustainability, 10(8), 2900. https://doi.org/10.3390/su10082900

Gunaydin, M. (2006). The Delphi method. Illinois.

Jakubavičius, A., Strazdas, R. ir Gečas, K. (2003). Inovacijos: procesai, valdymo modeliai, galimybės (pp. 80–120). Lietuvos inovacijų centras.

Jarašūnienė, A., Batarlienė, N., & Vaičiūtė, K. (2016). Application and management of information technologies in multimodal transportation. Procedia Engineering, 134, 309−315. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.012

Jones, N. (2003). Competing after radical technological change: the significance of product line management strategy. Strategic Management Journal, 24, 1265–1287. https://doi.org/10.1002/smj.354

Kardelis, K. (1997). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: vadovėlis. Technologija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė. (2019). https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/2018%20m_%20I%20ketv_%20Transporto%20rinkos%20ap%C5%BEvalga%20IS.pdf

Linstone, H. A., & Turoff, M. (2002). Introduction. In The Delphi method: techniques and applications (pp. 3−13). New Jersey. http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ch1.html

Munim, Z. H., & Schramm, H. J. (2018). The impacts of port infrastructure and logistics performance on economic growth: Themediating role of seaborne trade. Journal of Shipping and Trade, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.1186/s41072-018-0027-0

Podvezko, V. (2005). Ekspertų įverčių suderinamumas. Technological and Economic Development of Economy, 9(2), 159–172.

Rakauskienė, G. ir Tamošiūnienė, R. (2013). Šalies konkurencingumo pokyčio optimizavimas. Verslo sistemos ir ekonomika, 3(2), 177–187. https://doi.org/10.13165/VSE-13-3-2-03

Sivilevičius, H. (2011). Application of expert evaluation method to determinate the importance of operating asphalt mixing plant quality criteria and rank correlation. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 6(1), 48–58. https://doi.org/10.3846/bjrbe.2011.07

Underwood, S. (2016). Blockchain beyond bitcoin. Communications of the ACM, 59(11), 15–17. https://doi.org/10.1145/2994581

Tidikis, R. (2003). Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras.

Ūkio ministerija. (2011). Dėl VP2-1.3-ŪM-04-V priemonės „PRO LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398077/KxeiRvHAoW

Valackienė, A. ir Mikėnė, S. (2010). Sociologinis tyrimas: metodologija ir atlikimo metodika. Technologija.

Wang, L., Xue, X., Zhao, Z., & Wang, Z. (2018). The impacts of transportation infrastructure on sustainable development: emerging trends and challenges. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15, 1172. https://doi.org/10.3390/ijerph15061172

Zhao, J. L., Fan, S., & Yan, J. (2016). Overview of business innovations and research opportunities in blockchain and introduction to the special issue. Financial Innovation, 2, 1−7. https://doi.org/10.1186/s40854-016-0049-2

Zhou, T., Tan, R., & Sedlin, T. (2018). Planning Modes for Major Transportation Infrastructure Projects (MTIPs): Comparing China and Germany. Sustainability, 10, 3401. https://doi.org/10.3390/su10103401

Zijlstra, H. (2012). Cost savings through better exchange of information. IT in the Boardroom, 4, 82–87.