Share:


The role of unrealized projects in development of social consciousness

Abstract

The article analyses the unrealized projects in the context of growing social consciousness/awareness. First of all the possibilities of society’s participation in designing processes are discussed in the framework of different historic periods. Further in the article, the correlations and interactions between the unrealized architectural projects and conscious society are analysed. To illustrate this, the resonance, attracting lots of attention, but failed projects, as well as projects orientated towards the formation of social consciousness are analysed. After summarizing the results of the research, a direct correlation between the unrealised projects of public importance and social self-consciousness, i.e. the society’s ability to concentrate, discuss and influence the governmental institutions, pass the determined decisions and precondition the unexpected course of architectural processes, has been established.

Article in Lithuanian.


Neįgyvendintų projektų vaidmuo visuomenės sąmonėjimo kontekste

Santrauka 

Straipsnyje analizuojami neįgyvendinti architektūros projektai visuomenės sąmonėjimo1 kontekste. Pirmiausiai aptariamos vartojamų aktualių sąvokų – visuomenė, savimonė, socialinis aktyvumas, formalus ir neformalus veikimas etc. – suvokimo ribos. Toliau apžvelgiama visuomenės dalyvavimo projektavimo procesuose raida skirtingais istoriniais laikotarpiais, nagrinėjamas santykis tarp neįgyvendintų architektūros projektų ir sąmoningos visuomenės būvio Lietuvoje. Tam iliustruoti pasitelkiami rezonansiniai, daug dėmesio sulaukę, bet sužlugę projektai, taip pat projektai, orientuoti socialinės savimonės formavimo linkme, sukurti XX a. pr.–XXI a. pr. Chronologinė straipsnio struktūra leidžia stebėti architektūros kaip meninio reiškinio socialėjimo dinamiką, per kurią išryškėja architektūros konceptualioji, idėjinė vertė ir jos galima įtaka ugdant sąmoningą, aktyvią visuomenę. Apibendrinant tyrimo rezultatus, išvedamas tiesioginis ryšys tarp neįgyvendintų visuomeninės svarbos projektų ir socialinės savimonės, t. y. visuomenės gebėjimo susitelkti, diskutuoti, daryti įtaką, lemti netikėtą architektūrinių procesų eigą. Remiantis konkrečiais neįgyvendintų projektų atvejais, įvardinami ir įvertinami visuomenės savimonės ir aktyvumo raiškos aspektai.

Reikšminiai žodžiai: nerealizuoti / neįgyvendinti projektai, architektūra, Lietuva, visuomenė, socialinė savimonė, visuomenės aktyvumas, sąmonėjimas.

Keyword : unrealized/unimplemented projects, architecture, Lithuania, social/public consciousness, society, social awareness, social activity

How to Cite
Gudelytė-Račienė, I. (2017). The role of unrealized projects in development of social consciousness. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 118-126. https://doi.org/10.3846/mla.2017.993
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
213
PDF Downloads
135
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.