Share:


Research analysis of vermicompost influence on bioaccumulation of heavy metals in common meadow-grass (poa pratensis) / Vermikomposto įtakos sunkiųjų metalų bioakumuliacijai pievinėje miglėje (poa pratensis) tyrimų analizė

Abstract

The more intensive growth of agricultural crops adding mineral fertilizers, environmental pollution make the soil degraded: reduce the fertility of soil, increase the concentration of heavy metals. Especially dangerous is a common, synergistic effect of heavy metals. Vermicompost optimizes pH, texture and organic material content – the soil indicators, which are the major contributors to migration of heavy metals in the soil and to the plants from it. In the article there is an investigation of vermicompost influence on bioaccumulation of heavy metals in common meadow-grass. After experimental research it is determined that immobilization of heavy metals was the best in soil-vermicompost substrate, prepared in a ratio 1:2. The cadmium (Cd) concentrations were lowest and the difference of HM content determined between roots and shoots was the most in biomass grown up in that mixture. In the underground part of plant the concentration equal to 11.10 mg/kg and in the part of above ground – 1.05 mg/kg. The situation of lead (Pb) and copper (Cu) is analogous. This is the optimal ratio of mixture preparation.


Santrauka 


Intensyvesnis žemės ūkio kultūrų auginimas, tręšiant mineralinėmis trąšomis, aplinkos tarša nualina dirvožemį: sumažėja dirvožemio derlingumas, didėja sunkiųjų metalų koncentracijos. Ypač pavojingas bendras, sinergetinis sunkiųjų metalų poveikis. Vermikompostas optimizuoja dirvožemio pH, granuliometrinę sudėtį, organinės medžiagos kiekį – rodiklius, nuo kurių labiausiai priklauso sunkiųjų metalų migracija dirvožemyje ir iš jo į augalus. Straipsnyje nagrinėjama vermikomposto įtaka sunkiųjų metalų bioakumuliacijai pievinėje miglėje. Atlikus eksperimentinį tyrimą nustatyta, kad geriausiai sunkiuosius metalus „surakino“ dirvožemio-vermikomposto substratas, paruoštas santykiu 1:2. Tame mišinyje užaugintoje biomasėje kadmio (Cd) koncentracijos buvo mažiausios, o skirtumas tarp SM kiekio nustatyto šaknyse ir ūgliuose didžiausias. Požeminėje augalo dalyje koncentracija lygi 11,10 mg/kg, o antžeminėje – 1,05 mg/kg. Švino (Pb) ir vario (Cu) atvejais situacija yra analogiška. Tai optimalus mišinio ruošimo santykis.


Reikšminiai žodžiai: sunkieji metalai, vermikompostas, pH, granuliometrinė sudėtis, organinė medžiaga, bioakumuliacija.

Keyword : heavy metals, vermicompost, pH, texture, organic material, bioaccumulation

Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
73
PDF Downloads
54