Share:


Biological nitrogen removal from wastewater in cold period

Abstract

Today the number of individual wastewater treatment plants in the country is increasing. Popular are biological treatment, activated sludge-based operating units. There are almost no data on how the wastewater disposed of nitrogen compounds, especially in the cold (winter) period. The article analyzes the small domestic wastewater treatment plant AT-6 available in the main clean-up indicators (pH, T, SS, BOD7, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonia nitrogen concentrations). The investigation period as the AT-6 type device treated wastewater in line with the general requirements of the natural environment, effluents (depending on the temperature, odor, pH, and SS, BOD7 concentrations). Nitrate nitrogen and nitrite nitrogen concentrations in the effluent of the device did not exceed the requirements into the natural environment effluents. Ammonium nitrogen concentration in the treated wastewater the entire study period exceeded requirements (5 m. / l) of the discharge into the natural environment. It should be more research during the cold months to confirm this.

Article in Lithuanian.


Biologinis azoto junginių šalinimas iš nuotekų šaltuoju laikotarpiu

Santrauka 

Šiandien individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių skaičius šalyje vis didėja. Populiarūs biologinio valymo veikliojo dumblo pagrindu veikiantys įrenginiai. Beveik nėra duomenų, kaip iš nuotekų šalinami azoto junginiai, ypač šaltuoju (žiemos) laikotarpiu. Straipsnyje analizuojami mažu buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiu AT-6 pasiekiami pagrindiniai išvalymo rodikliai (pH, temperatūra, SM, BDS7, nitratų azoto, nitritų azoto, amonio azoto koncentracijos). Tyrimų laikotarpiu AT-6 tipo įrenginiu išvalytos nuotekos atitiko bendruosius reikalavimus į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms (pagal temperatūrą, kvapą, pH, SM ir BDS7 koncentracijas). Nitratų azoto ir nitritų azoto koncentracijos įrenginio ištakyje neviršijo reikalavimų į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms. Amonio azoto koncentracija išvalytose nuotekose visą tyrimo laikotarpį viršijo reikalavimus (5 mg/l) išleidžiant nuotekas į gamtinę aplinką. Reikėtų atlikti daugiau tyrimų šaltuoju metų laikotarpiu rezultatams patvirtinti.

Reikšminiai žodžiai: nuotekos, biologinis valymas, nitratų azotas, nitritų azotas, amonio azotas, veiklusis dumblas.

Keyword : sewage, biological treatment, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, ammonium nitrogen, activated sludge

How to Cite
Paulionytė, S., & Mažeikienė, A. (2016). Biological nitrogen removal from wastewater in cold period. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 468-474. https://doi.org/10.3846/mla.2016.957
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
321
PDF Downloads
544
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.